TÜRK MİTOLOJİSİNDE YERALAN MOTİF VE SEMBOLLERİN MEHMET SAĞ’IN ESERLERİNE YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 101-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların geçmişini oluşturan mitler, efsaneler, metinler, inanç sistemleri, sosyal yaşam biçimi ve somut olmayan kültürel değerlerinin hepsi o toplumun evrendeki izini ve konumunu ortaya koyan imgelerdir. Mitler, ortak kültürel mirasın ürünüdür.’ Mitoloji ’’ ise, belirli bir kavime ait efsaneleri inceleyen, bir bilim dalına verilen addır. Mitler her milletin, milli tefekkürünün, milli psikolojisinin, kendine has özelliklerinin ilk kaynağı niteliğindedir. Mitlerden hareketle, kültürler arasındaki ilişkiler mitolojilerle tespit edilebilmektedir.Bu bakımdan; insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar gelen evrimleşme sürecinde mitolojinin yeri oldukça önemlidir.Bu mitolojiler toplumların belirleyici faktörleri olarak kültürlerin kendi içerisindeki şekillenmesinde de büyük rol oynarlar. Bu mitolojilerden biri olan Türk mitolojiside pek çok sanatçımıza ilham kaynağı olmuştur. Türk toplumunun kültürel değerlerinde ki motif ve izleri sanatçılarımız eserlerine yansıtmışlardır. Bu anlamda farklı alanlarda sanatçılarımız, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmışlardır. Türk mitolojisini kendine çalışma alanı edinmiş sanatçılarımızdan birisi de Mehmet Sağ’dır. Sanatçımız eserlerinde , Türk toplumunun köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösteren motifleri, sembolleri kendi yorumuyla resmetmiştir. Bu çalışmasında sanatçımız Türk toplumlarının evreni nasıl algıladığından yola çıkarak akrilik ve sulu boya tekniğinde çalışmalar yapmıştır. Ayrıca doğa olaylarını sorgularken Türk inanç sistemine göndermeler yapmıştır.Bu inanç sistemi içerisinde yer alan mitolojik hayvanlardan, motif ve, sembollerinden sıklıkla faydalanmıştır. Türk mitolojisindeki renklerede vurgu yaparak çalışmalarına mistik bir hava katmıştır. Konumuz itibariyle Mehmet Sağ’ın eserlerindeki mitolojik öğeleri, sembolleri ve renkleri araştırarak ortaya çıkan sonuçları gözler önüne sermeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

All of the myths, legends, texts, belief systems, social life styles and intangible cultural values ??that make up the past of the societies are the images that reveal the traces and the position of that community within the universe. The myhs are the product of the common cultural heritage.'Mythology' is the name given to a branch of science that examines the legends of a particular tribe. The myths are the first source of the unique features of every nation's national ideology and national psychology. Therefore, the relations between cultures can be determined by mythologies. The mythology has a very significant part in the process of evolution from the day of human existence up to current time. These mythologies play a major role in the shaping of cultures within themselves as determinants of societies. As one of these mythologies, Turkish mythology have inspired many of our artists. The motifs and marks in the cultural values ??of Turkish society are reflected in the works of our artists. In this sense, our artists have created beautiful works in various fields. Mehmet Sağ is one of our artists who have extensively worked in the field of Turkish mythology. In his works, the artist depicted the motifs and symbols that show Turkish society has a deeply rooted past. In this work, our artist used the works of acrylic and watercolor techniques under the influence of how the Turkish societies perceived the universe. Moreover, he frequently made use of the mythological animals, motifs and symbols which relates to the Turkish belief system in some extent while also questioning natural events. He emphasized the colors in the Turkish mythology and added a mystical atmosphere to his works. We will investigate the mythological items, symbols and colors in Mehmet Sağ's works and present the results of our investigations .

Keywords