ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 87-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik öz yeterlik inançlarını belirlemektir. Araştırma, genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemede, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılının bahar döneminde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 89, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 119, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 97, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 86 ve Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden 39 olmak üzere toplam 430 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının demografik özelliklerinin yer aldığı genel bilgi formu ve Çetin (2013) tarafından geliştirilen, 15 maddeden oluşan beşli likert tipi “Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Konusundaki Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği (SYÖİÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik öz yeterlik inançlarının yüksek olduğu; öz yeterlik inançları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı; sonuç beklentisi alt boyutuna ilişkin öz yeterlik inançları ile bölümleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the self-efficacy beliefs of teacher candidates about classroom management. This is a descriptive study designed as a general screening model. The study population consists of 4th grade classroom teacher candidates’ attending Afyon Kocatepe University, Education Faculty during the 2014-2015 academic year. One of the purposive sampling methods, criterion sampling, was applied in the study. The study sample included 430 teacher candidates in total, 89 of whom were from the Preschool Education Department, 119 of whom were from the Classroom Teaching Department, 97 of whom were from the Social Sciences Education Department, 86 of whom were from the Turkish Education Department and 39 of whom were from the Computer and Educational Technologies Department. As data collection instruments of the study, a general information form which covers demographic features and the Teacher Candidates’ Self-Efficacy Beliefs about Classroom Management Inventory, which is a 5-point Likert scale consisting of 15 items developed by Çetin (2013) were used in the study. The data was analyzed using SPSS and specific analysis methods were applied to the data such as frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis Test. According to the study results, teacher candidates had a high level of self-efficacy beliefs related to classroom management; there was no statistically meaningful difference between self-efficacy beliefs and gender; and there was a significant difference between self-efficacy beliefs and department within the outcome expectation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics