ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ
TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY BELIEFS REALTED TO CLASSROOM MANAGEMENT

Author : Aslı YÜKSEL -- Fatma Betül Şenol - Tuğçe Akyol
Number of pages : 87-100

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik öz yeterlik inançlarını belirlemektir. Araştırma, genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemede, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılının bahar döneminde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 89, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 119, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 97, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 86 ve Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden 39 olmak üzere toplam 430 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının demografik özelliklerinin yer aldığı genel bilgi formu ve Çetin (2013) tarafından geliştirilen, 15 maddeden oluşan beşli likert tipi “Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Konusundaki Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği (SYÖİÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik öz yeterlik inançlarının yüksek olduğu; öz yeterlik inançları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı; sonuç beklentisi alt boyutuna ilişkin öz yeterlik inançları ile bölümleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Öğretmen Adayları, Sınıf Yönetimi, Öz Yeterlik İnancı

Read: 1,315

Download: 475