OTANTİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN
AUTHENTIC LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL TRUST

Author : Oya KORKMAZ
Number of pages : 437-454

Abstract

Otantik lider örgüt içerisinde bir sinerji yaratmakta ve pozitif örgütsel sonuçların oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle otantik lider pozitif ve ileri bir liderlik türü olarak kabul edilmektedir. Otantik liderliğin anahtar bileşenlerinden birini şeffaflık gibi etik değerler oluşturmaktadır. İşte bu gibi etik değerler takipçilerin liderlerine güvenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada otantik liderlik konusu örgütsel güven perspektifi açısından incelenmiştir. Araştırma kapsamında yer alan veriler, Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir devlet kurumunda çalışan 60 personelden anket yöntemiyle elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veriler SPSS 20.0 programıyla analiz edilmiş ve analiz sonucunda araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel güven ile ana bağımsız değişkeni otantik liderlik arasında pozitif yönde ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bağımlı değişken ile alt bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise örgütsel güven ile otantik liderliğin dört alt boyutu (ilişkilerde şeffaflık, özfarkındalık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve bilgiyi dengeli değerlendirme) arasında da pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışanların demografik özelliklerinin otantik liderlik ve örgütsel güven algıları üzerindeki etkisinin de araştırıldığı bu çalışmada ise sadece eğitim düzeyinin çalışanların otantik liderlik ve örgütsel güven algıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Ortalamalar incelendiğinde ise lise mezunu çalışanların örgütsel güven düzeyinin ve otantik lider algısının diğer eğitim seviyesindeki çalışanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır.

Keywords

Otantik Liderlik, Liderlik, Güven Kavramı, Örgütsel Güven, Güven Türleri

Read: 750

Download: 241