ÖZEL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ALAN DIŞI ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF EXPERIMENTS OF NON-AREA TEACHERS WORKING IN SPECIAL SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTERS

Author : Sena Gülsüm ŞEN -- Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN
Number of pages : 53-69

Abstract

Bu çalışmanın amacı özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan alandışı öğretmenlerin yaşadıklarının belirlenmesidir. Bunun için katılımcılarla öğretimsel müdahele, materyal kullanımı, yöneticiler ve ailelerle iletişim, davranış yönetimi ve sosyal becerilerim öğretimiyle ilgili görüşülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını özel eğitim alanında çalışan yedi okul öncesi ve üç sınıf öğretmeni olmak üzere on öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış, elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara yer vermektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır. Araştırmanın sonucunda özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan alandışı öğretmenlerin; Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), öğretim yöntemleri, davranış yönetimi, değerlendirme ve akademik becerilerin öğretiminde daha çok desteğe ve bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Ayrıca daha fazla idari desteğe ihtiyaç duydukları, yöneticilerin velileri mutlu etme eğiliminde olmaması ve eğitimli olması gerektiği ulaşılan bulgular arasındadır. Üniversite eğitimlerinde özel eğitimle ilgili bir ders konulması ve rehabilitasyon merkezlerine damar okuma sisteminin getirilmesi alanla ilgili getirdikleri öneriler arasındadır.

Keywords

Alandışı Öğretmenler, Özel Eğitim, Sorunlar, Görüşler, Rehabilitasyon Merkezleri

Read: 1,364

Download: 496