ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME UYUM: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ADAPTATION TO ORGANIZATIONAL CHANGE: AN APPLICATION ON ACADEMIC PERSONNEL WORKING IN THE FIELD OF SPORTS SCIENCE

Author : Çağdaş CAZ -- Ali Gürel GÖKSEL - Ömer Faruk YAZICI - Recep Fatih KAYHAN
Number of pages : 489-496

Abstract

Eğitim yönetimi alanında örgütsel değişim ile ilgili alanyazın incelendiğinde, üniversitelerdeki değişim sürecinde örgütsel değişime uyum ve beşeri sermaye kavramları ile bu kavramların karşılıklı etkileşimlerinin detaylı bir şekilde irdelenmesinin, üniversiteleri daha etkili örgütler haline getirme konusunda önemli bir önkoşul olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmanın amacı; spor bilimleri alanında görev yapan akademisyenlerin örgütsel değişime uyumlarının cinsiyet, yaş ve çalışma yılı (kıdem) değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; üniversitelerde görev yapan 103’ü erkek, 60’ı kadın olmak üzere toplam 163 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kearney ve Smith (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye adaptasyonu Ömür ve Nartgün (2014) tarafından yapılan “Öğretim Elemanlarının Değişime Uyum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “kişisel bilgi formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde analizi, betimsel istatistik, akademisyenlerin örgütsel değişme uyumlarını farklı değişkenlere göre değerlendirmek amacıyla bağımsız iki grup için t-testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel farkın hangi gruplardan kaynakladığını belirlemek amacıyla Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda, p

Keywords

Spor Bilimleri, Örgütsel Değişim, Değişime Uyum, Akademik Personel, Üniversite

Read: 701

Download: 226