ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME UYUM: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Beden Eğitimi
Number of pages: 489-496
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim yönetimi alanında örgütsel değişim ile ilgili alanyazın incelendiğinde, üniversitelerdeki değişim sürecinde örgütsel değişime uyum ve beşeri sermaye kavramları ile bu kavramların karşılıklı etkileşimlerinin detaylı bir şekilde irdelenmesinin, üniversiteleri daha etkili örgütler haline getirme konusunda önemli bir önkoşul olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmanın amacı; spor bilimleri alanında görev yapan akademisyenlerin örgütsel değişime uyumlarının cinsiyet, yaş ve çalışma yılı (kıdem) değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; üniversitelerde görev yapan 103’ü erkek, 60’ı kadın olmak üzere toplam 163 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kearney ve Smith (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye adaptasyonu Ömür ve Nartgün (2014) tarafından yapılan “Öğretim Elemanlarının Değişime Uyum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “kişisel bilgi formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde analizi, betimsel istatistik, akademisyenlerin örgütsel değişme uyumlarını farklı değişkenlere göre değerlendirmek amacıyla bağımsız iki grup için t-testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel farkın hangi gruplardan kaynakladığını belirlemek amacıyla Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ve yorumlarda, p

Keywords

Abstract

Review of the literature on organizational change in the field of educational administration showed that considering the concepts of adaptation to organizational changes and human capital and their reciprocal interaction throughout change process in universities is a significant prerequisite for making universities more effective. Because of this thought the purpose of this research is to the adaptation to organizational changes of academicians working in the field of sports science gender, age and years of work (seniority) to be examined according to the variables. For this purpose, 163 academicians (60 female and 103 male), working in universities in Turkey were applied a questionnaire. In this research, Kearney and Smith’s “Faculty Change Orientation Scale” developed in 2008 and adapted into Turkish by Omur and Nartgun in 2014 along with developed by researchers "personal information form" was used. In the analysis of the obtained data; frequency and percentage analysis to determine the socio-demographic characteristics of the participants, for two independent groups t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were applied to evaluate the adaptation to organizational changes of academicians according to different variables. The test of Tukey honestly significant difference (HSD) test multiple comparisons were used to find out which group caused the difference. The p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics