5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA, TUTUMUNA VE KALICILIĞA ETKİSİ
THE EFFECT OF DRAMA METHOD ON STUDENT ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND PERMANENCE IN SOCIAL STUDIES COURSE FOR FIFTH GRADE

Author : Feyzullah EZER -- Selda AKSÜT
Number of pages : 403-419

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde yer alan konuların öğretiminde drama yönteminin nasıl kullanılabileceğine ilişkin drama etkinlikleri oluşturmak ve oluşturulan drama etkinliklerinin öğrenci başarısına, kalıcılığına ve derse karşı tutumlarına etkisini araştırmaktır. Çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Elazığ merkezde yer alan Mezre Ortaokulu beşinci sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Çalışma nicel araştırma niteliğinde olup, nicel verilerden yararlanılmıştır. Çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmada bir deney (n=38) bir de kontrol (n=33) grubu bulunmaktadır. Deney grubunda dersler drama yöntemi ile işlenirken, kontrol grubunda dersler programa dayalı öğretim yöntem ve teknikler yoluyla işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak başarı testi, tutum ölçeği ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde hem parametrik testlerden hem de non-parametrik testlerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS 17.00 programıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular üzerinde doğru analiz yapabilmek amacıyla verilerin normal bir dağılım sergileyip-sergilemediğini kontrol etmek için Varyansların homojen dağılım gösterdiği durumlarda parametrik testlerden: Bağımlı Örneklemler (Paired Samples Statistics) t-testi, Bağımsız Örneklemler Independent (Bağımsız) t- testi testlerinden yararlanılmıştır. Varyansların normal bir dağılım sergilemediği durumlarda ise bu testlerin non-parametrik karşılığı olan Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama (X), standart sapma (SS), yüzde ve frekans değerleri dikkate alınmıştır. İstatistiksel sonuçların değerlendirilmesinde P?

Keywords

Sosyal Bilgiler, Drama Yöntemi, Öğrenci Başarısı, Tutum

Read: 775

Download: 263