KENTSEL ALT SINIF ÇOCUKLARININ SPOR OLANAKLARI
SPORT ACTIVITIES OF URBAN POOR CHILDREN

Author : Serkan GÜZEL -- Mansur DOĞAN
Number of pages : 351-371

Abstract

Çocuklar, bir yandan sevgi, eğlence, keyif ve paylaşım; diğer yandan da soy bağının süreklilik kazanması açısından aile kurumunu yapısallaştıran anlamlı toplumsal öznelerdir. İşte bu çalışmanın amacı, kentsel alt sınıf ailelerinin çocuklarına olanak sunan devletin kentsel alt sınıf ailesi açısından nasıl algılandığını ortaya koymaktır. Bir başka anlatımla, bu çalışma, kentsel alt sınıf hane halklarında devletin özellikle toplumsal boyutta nasıl yansıma bulduğunu açığa çıkarmaktır. Bu doğrultuda araştırma evrenimiz, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen iki yüz yirmi okul öğrenciden oluşmaktadır. Söz konusu evrenden araştırma sürecimize oldukça verim katan örneklem oluşturma yoluna gidilmiştir. Böylelikle araştırma örneklemini oluşturan yirmi iki okul öğrencisinin ailesine ulaşılmıştır. Ayrıca özellikle ailede çocukları ile daha fazla ilgili olan annelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda bu çalışmanın metodolojik gerekçesi, özellikle araştırma örnekleminin sorunlarını kendi bakış açılarından ortaya koymaları problematiğine dayandığından derinlemesine görüşme nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen anlamlı bulgulardan biri de kentsel alt sınıf ailelerinin, her şeyden önce kendi çocuklarına değer vermeleridir. Bir başka bulgu ise kentsel alt sınıf ailelerin çocuklarının en iyi eğitimi almalarını ve spor faaliyetlerini desteklemeleri ve bu iki alandaki tüm desteğin devletten geleceğine inanmalarıdır. Buna karşın kentsel yaşam ile daha iyi bütünleşebilmeleri için önemi gittikçe büyüyen kentsel alt sınıf ailelerinin içinde yaşadıkları kent yaşamının kendilerine nasıl olanaklar sunabileceğini göz önünde bulundurmaları oldukça önemlidir.

Keywords

Çocuk, Eğitim, Spor, Kent, Devlet

Read: 763

Download: 237