MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK PERFORMANS KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE MUSIC PERFORMANCE ANXIETY LEVELS OF UNDERGRADUATE STUDENTS WHO HAVE PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Author : Bahar GÜDEK -- Varol ÇİÇEK
Number of pages : 1-10

Abstract

Müzik Performans Kaygısı, bir topluluk önünde performans sergileyen her seviyeden birey için söz konusu olabilmektedir. Özellikle mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin, bireysel çalgı sınav komisyonlarında, dinleti, konser vb. etkinliklerde, dinleyici karşısında performanslarının bozulacağına dair bilişsel, davranışsal ve fizyolojik olarak birtakım kaygılar yaşadığı bilinmektedir. Her düzeyde müzik eğitimi verenlerin, öğrencilerini bir performansa hazırlarken onların altta yatan kaygı sebeplerini saptamaları, performans kalitesinin artmasını sağlayabilir. Bu araştırmanın amacı, müzik ve sahne sanatları fakültesi müzik bölümü ile eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin müzik performans kaygı düzeylerinin devam edilen fakülte, cinsiyet, sınıf düzeyi, yaş ve bireysel çalgı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırma tarama modelinde olup veri toplama aracı olarak Kenny tarafından 2004 yılında geliştirilen ve Özevin (2013) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan “Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı 1.,2.,3., ve 4. sınıflarda eğitim gören toplam 213 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; çalışma grubunun devam ettikleri fakülte ve cinsiyetlerine göre müzik performans kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu, yaş, sınıf ve bireysel çalgı değişkenlerine göre ise de müzik performans kaygı düzeylerinde anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır.

Keywords

Kaygı, Perfomans Kaygısı, Kenny Müzik Perfomans Kaygısı Envanteri, Mesleki Müzik Eğitimi

Read: 1,218

Download: 475