STEM SEMANTİK FARKLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
THE ADAPTATION OF STEM SEMANTICS SURVEY INTO TURKISH

Author : Esra KIZILAY
Number of pages : 131-144

Abstract

Bu çalışmanın amacı, STEM Semantik Farklılık Ölçeği’ni (STEM Semantics Survey) öğretmen adaylarının STEM alanlarına yönelik anlamsal algılarını belirlemede kullanılabilmek amacıyla Türkçeye uyarlamaktır. STEM Semantik Farklılık Ölçeği, Knezek ve Christensen (2008) tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizi, öğretmen adaylarını da kapsayan birleşik bir grup üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmada da öğretmen adayları, çalışma grubu olarak seçilmiştir. Ölçeğin uyarlanması için yazarlardan izin alınmıştır. Araştırma için Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören gönüllü 132 fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmen adayı araştırma sürecine katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla AMOS 24.0 programında doğrulayıcı faktör analizi ve SPSS 22.0 programında açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için SPSS 22.0 programında Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin madde analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin beş faktörden (fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve kariyer) oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin bütünü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ?= .82 olarak hesaplanmıştır. Alt faktörlerin sırasıyla güvenirlik katsayıları, fen ?= .91, teknoloji ?= .84, mühendislik ?= .86, matematik ?= .92 ve kariyer ?= .87 olarak tespit edilmiştir. Uyarlanan ölçeğin Türkçe formu da 25 maddeden oluşmaktadır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ve uyarlanan ölçeğin Türkçe formunun fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

STEM Eğitimi, Öğretmen Adayları, Ölçek, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Uyarlama

Read: 1,396

Download: 480