STEM SEMANTİK FARKLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Fen Bilgisi Eğitimi
Number of pages: 131-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, STEM Semantik Farklılık Ölçeği’ni (STEM Semantics Survey) öğretmen adaylarının STEM alanlarına yönelik anlamsal algılarını belirlemede kullanılabilmek amacıyla Türkçeye uyarlamaktır. STEM Semantik Farklılık Ölçeği, Knezek ve Christensen (2008) tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizi, öğretmen adaylarını da kapsayan birleşik bir grup üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmada da öğretmen adayları, çalışma grubu olarak seçilmiştir. Ölçeğin uyarlanması için yazarlardan izin alınmıştır. Araştırma için Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören gönüllü 132 fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmen adayı araştırma sürecine katılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla AMOS 24.0 programında doğrulayıcı faktör analizi ve SPSS 22.0 programında açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için SPSS 22.0 programında Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin madde analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin beş faktörden (fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve kariyer) oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin bütünü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ?= .82 olarak hesaplanmıştır. Alt faktörlerin sırasıyla güvenirlik katsayıları, fen ?= .91, teknoloji ?= .84, mühendislik ?= .86, matematik ?= .92 ve kariyer ?= .87 olarak tespit edilmiştir. Uyarlanan ölçeğin Türkçe formu da 25 maddeden oluşmaktadır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ve uyarlanan ölçeğin Türkçe formunun fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to adapt the STEM Semantics Survey for Turkish in order to determine the semantic perceptions of pre-service teachers for STEM fields. The STEM Semantics Survey was developed by Knezek and Christensen (2008). Then the analysis of validity and reliability of the scale was carried out on a unified group including pre-service teachers. In this study, pre-service teachers were selected as the study group. Permission has been obtained from the authors for the adaptation of the scale. 132 volunteer pre-service teachers studying in Erciyes University, Faculty of Education participated in the research process. During the data analysis, AMOS 24.0 was used for confirmatory factor analysis and SPSS 22.0 was used for explanatory factor analysis to confirm the structural validity of the scale. In order to determine the reliability of the scale, the Cronbach alpha reliability coefficient was calculated in the SPSS 22.0 program. In addition, item analysis of the scale was made. As a result of the analyzes, the scale is seen to be composed of five factors (science, technology, engineering, math, career). Cronbach’s alpha coefficient for the overall instrument was calculated as .82. The reliability coefficients of the sub-factors were detected respectively; science ? = .91, technology ? = .84, engineering ? = .86, mathematics ? = .92 and career ? = .87. The adapted scale includes 25 items. Turkish adaptation of the scale is valid and reliable and appropriate to use in Turkish culture.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics