KUR’ÂN ÜSLUBUNDA KESİTLER ARASI BAĞLANTILAR NÛH KISSASI ÖRNEĞİ
TRANSITIONS AMONG THE SECTIONS IN THE QURAN WORDING EXAMPLE OF NOAH’S PARABLE

Author : İsmail BAYER
Number of pages : 241-249

Abstract

Kur’ân-ı Kerîm, tarihten geleceğe ışık tutan kesitleri ve mesajlarını, alışılagelmişin dışında ve son derece etkileyici bir anlatım kurgusu içinde sunar. Kur’ân kıssaları, içerdikleri sahne tasvirleri ve diyaloglara kattıkları hareket ve hayatla okuyucuların muhayyilesini gerçekliğin içine çeker. Kıssaların yekpare olarak değil kesitler veya sahneler halinde ilerlemesi ve tüm Kur’ân’a serpiştirilmesi de, söz konusu anlatım özelliklerdendir. Kur’ân metninin geleneğimizde olan ve benimsediğimiz sayfa düzeninde, günümüzdeki paragraf veya sahne anlayışına yakınlık arz eden sure içi bölümleri göremeyiz. Kur’ân-ı Kerîm’de kesitler arası bağlantı ve geçişlerde kullanılan yöntemler, kıssaların belâğî/edebî yönünün en önemli parçalarındandır. Kur’ân kıssa anlatımında sahneler arası bağlantı; genel anlam, lafızlar ve sayılar dünyası üzerinden cereyan eder. Lafızlar; atkı kelimeler ve ses düzeyinde (fasıla birliği veya değişimi) gerçekleşir. Kelime ve harf tekrarlarında anlam ifade edebilen hususlar ise tartışmalı veya kişisel tercihlere bağlı bir kabul alanı oluşturur. Söz konusu bağlantıların tespiti, Kur’ân metninin çok boyutlu bütünlüğü ve şaşkınlık veren düzenini daha fazla görünür hale getirmektedir. Diğer bir açıdan ise, Kur’ân dinleyicisini düşünsel ve duygusal olarak anlatılan konunun aktif tanığı haline getirmektedir. Çalışmamızın amacı, Nûh peygamber’in toplumuyla yaşadığı inanç mücadelesinin anlatıldığı Kur’ân kıssaları örnekliğinde, günümüzde baskın karakter kazanan görsel anlatım türünün bakış açısını merkeze alarak, Kur’ân’ı bir kez daha kesitler arası geçişler bağlamında incelemekten ibaret olacaktır.

Keywords

Kur’ân, Tefsir, Tenâsüp, Kıssa, Nûh

Read: 1,153

Download: 386