KADINLARIN MEKAN ALGILARI BAĞLAMINDA GECEKONDU VE APARTMAN: ANKARA AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ÖRNEĞİ
LOCALITY PERCEPTION OF WOMEN FOR SQUATTER AND APARTMENT: THE CASE OF ANKARA AKŞEMSETTIN NEIGHBORHOOD

Author : Elif ERTEM
Number of pages : 563-576

Abstract

Çalışmada kentsel dönüşüme uğrayan Akşemsettin Mahallesi ve bölgede yaşayan kadınların gecekondu ve apartman deneyimleri ve algıları araştırılmıştır. Mahalledeki gecekondular kentsel dönüşüm ile apartman dairelerine dönüştürülmüştür. Mahalle büyük ölçüde kentsel dönüşümünü tamamlasa da, sınırlı bir gecekondu bölgesi apartmanlara komşu şekilde varlığını sürdürmektedir. Bu çalışma, bölgedeki gecekondularda yaşayan kadınlar ve öncesinde gecekonduda yaşarken kentsel dönüşüm ile apartmanlara geçen farklı yaşlarda ev kadınları-düzenli maaşlı bir işte çalışmayan kadınlar- ile yürütülmüştür. Çalışma Mayıs-Haziran 2016 tarihinde Ankara, Ege Mahallesi sınırında olan Akşemsettin Mahallesi'nde yürütülmüştür ve 360 kadın ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma gecekondu ve apartmanda yaşama deneyimleri bağlamında, bu geçiş kadınlık deneyimlerini ve pratiklerini nasıl etkilemiştir sorusundan hareketle, kentsel dönüşümü ve kadınların deneyimlerini incelemeyi amaç edinmiştir. Mekânsal dönüşüm ve kentsel dönüşüm, kadınların deneyimlerinde; onların arkadaşlık ve dayanışma ilişkilerinde, komşuluk, akrabalık gibi ilişkilerde, aile ilişkilerinde, çocuklar ve çocukların eğitimleri gibi konuları da içine alarak, evin mekânsallığı üzerinde ne gibi farklılaşmalar öngörmektedir. Gecekondu ve apartman sadece birbirinden farklı iki fiziksel yerleşim alanı değildir, gecekondu ve apartman mekânsallıkları üzerinden ürettikleri farklı ‘sosyal ilişkilere’ ve ‘sosyal üretim alanlarına’ referans vermektedir. Çalışma bu noktadan hareketle gecekondu-apartman karşılaştırmaları üzerinden, anketlerin SPSS programı kullanılarak analiz edilmesinden yararlanarak, kadınların deneyimlerini ve bölgede ki gecekondu ve apartman komşuluğunu incelemekte ve çokça çalışılan bir alan olan kentsel dönüşüme kadınların söylemlerinden katkı sunmaya çalışmaktadır.

Keywords

Gecekondu ve Apartman, Kentsel Dönüşüm, Kadın Algıları ve Deneyimleri

Read: 754

Download: 252