ÇALISANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞMESİ

Author:

Number of pages: 607-622
Year-Number: 2017- 59

Abstract

Örgütsel adalet, örgüt içinde toplumsal veya ekonomik olarak meydana gelen bütün karşılıklı değişimlerin algılanan adaletini ve iş görenlerin yöneticileriyle, iş arkadaşlarıyla ve örgütle ilişkilerini içermektedir. Örgütsel adalet kavramının üç farklı boyutu vardır. Bu boyutlar; dağıtımsal adalet, prosedürel adalet ve etkileşimsel adalettir. Dağıtımsal adalet; ödül, ceza ve terfi gibi örgüt içinde dağılımının işgörenler tarafından adil bir şekilde algılanması anlamına gelir ve örgütlerde adaletin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Prosedürel adalet ücret, terfi, çalışma koşulları ve performans değerlemesi gibi unsurların belirlenmesinde ve ölçümünde kullanılan prosedür ve politikaların adil olma derecesi olarak ifade edilebilir. Etkileşimsel adalet ise yöneticilerin prosedürleri işgörenlere kabul ettirmesi ve uygulaması esnasında göstermiş olduğu davranış ve tutumların ne derece adil olduğunu belirtmektedir. Çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel adalet algıları arasında ilişkinin varlılığı ile geçmiş araştırmalarda genel bir düşünce vardır. Bu araştırmanın amacı; Afyonkarahisar’da faaliyette bulunan otellerde çalışanların örgütsel adalet algılarının demografik özelliklerine bağlı olarak değişip değişmediği tespit etmektir. Bu amaçla Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otellerinde 254 kişiye anket uygulanmıştır. Ampirik analizlerde Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde işgörenlerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, örgütte hangi bölümde çalıştığı, hangi unvana sahip olduğu, çalışma süresi, tecrübesi gibi demografik değişkenler ile örgütsel adalet algısının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Organizational justice includes the perceived justice of all reciprocal changes that occur socially or economically within the organization and the involvement of those who work with managers, colleagues, and organizations. The notion of organizational justice has three separate dimensions. These dimensions consist of distributional justice, procedural justice and interactional justice. Distributional justice refers to the justice perception of the workers related to the distribution of rewards, punishments and promotions and it is accepted as the key setout of justice in organizations. Procedural justice may be expressed as the degree of justice of procedures and policies accepted in the determination and measurement of the factors such as wage, promotion, working conditions and performance evaluation.And interactional justice indicates the degree of justice in the behavior and attitudes of managers during the process of procuring acceptance of the workers for the procedures and the implementation of such. There is a general idea in the past researches about the existence of an association between the demographic characteristics of employees and the perceptions of organizational justice.The aim of this study is to determine whether the employees in the operating factories in Afyonkarahisar have changed according to the demographic characteristics of organizational justice. With this purpose in mind, a questionnaire was implemented on 254 people working in five star thermal hotels in Afyonkarahisar. Correlation, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test methods were utilized in empirical analyses. The findings of analysis suggested organizational justice perception was observed to be varying depending on the demographic variables such as age, gender, education level, the department one works for in the organization, the title of the job, duration of the work, experience etc.

Keywords