ÇALISANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞMESİ
THE CHANGE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE BY DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

Author : Hüsna DOĞAN
Number of pages : 607-622

Abstract

Örgütsel adalet, örgüt içinde toplumsal veya ekonomik olarak meydana gelen bütün karşılıklı değişimlerin algılanan adaletini ve iş görenlerin yöneticileriyle, iş arkadaşlarıyla ve örgütle ilişkilerini içermektedir. Örgütsel adalet kavramının üç farklı boyutu vardır. Bu boyutlar; dağıtımsal adalet, prosedürel adalet ve etkileşimsel adalettir. Dağıtımsal adalet; ödül, ceza ve terfi gibi örgüt içinde dağılımının işgörenler tarafından adil bir şekilde algılanması anlamına gelir ve örgütlerde adaletin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Prosedürel adalet ücret, terfi, çalışma koşulları ve performans değerlemesi gibi unsurların belirlenmesinde ve ölçümünde kullanılan prosedür ve politikaların adil olma derecesi olarak ifade edilebilir. Etkileşimsel adalet ise yöneticilerin prosedürleri işgörenlere kabul ettirmesi ve uygulaması esnasında göstermiş olduğu davranış ve tutumların ne derece adil olduğunu belirtmektedir. Çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel adalet algıları arasında ilişkinin varlılığı ile geçmiş araştırmalarda genel bir düşünce vardır. Bu araştırmanın amacı; Afyonkarahisar’da faaliyette bulunan otellerde çalışanların örgütsel adalet algılarının demografik özelliklerine bağlı olarak değişip değişmediği tespit etmektir. Bu amaçla Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otellerinde 254 kişiye anket uygulanmıştır. Ampirik analizlerde Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde işgörenlerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, örgütte hangi bölümde çalıştığı, hangi unvana sahip olduğu, çalışma süresi, tecrübesi gibi demografik değişkenler ile örgütsel adalet algısının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.

Keywords

Örgütsel Adalet, Termal Otel, Afyonkarahisar, Demografik Özellikler, Çalışanlar

Read: 755

Download: 245