ÖĞRENCİLERİN HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARINA VE MESLEK İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI
AN EVALUATION ON THE ATTITUDES OF STUDENTS FOR PR EDUCATION AND IDENTIFYING FACTORS RELATING TO PROFESSION IMAGE: A SURVEY ON STUDENTS STUDYING AT PR DEPARTMENTS

Author : Cihan BECAN -- Gonca YILDIRIM
Number of pages : 269-295

Abstract

Halkla ilişkilere hem özel hem kamu sektöründe ihtiyaç duyulmasıyla halkla ilişkiler eğitimi önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Halkla ilişkiler endüstrisinin Türkiye’de son 20 – 25 yılda yaygınlık kazanması, temel eğitim programı ve içeriğinin ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Halkla ilişkiler bölüm sayısının geçmiş yıllara göre hem İstanbul hem de ülke çapında giderek artması, halkla ilişkiler eğitiminin de doğrudan üzerinde durulması gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmayla ön lisans ve lisans düzeyinde halkla ilişkiler eğitimi alan öğrencilerin kendi üniversite kurumlarındaki halkla ilişkiler eğitimine yönelik tutumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ili örneğinde, basit tesadüfi örneklem yöntemiyle, halkla ilişkiler bölümü olan iki vakıf ve iki devlet üniversitesinde öğrenim gören 546 öğrenci üzerinde, yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Bu araştırma 13.02.2017 – 20.03.2017 tarih aralığı ile sınırlıdır. Çalışmanın yüz yüze anket üzerinden yapılması, bundan dolayı kısıtlı bir zaman ve maliyet gerektiğinden İstanbul’daki tüm üniversitelere ulaşılamaması çalışmanın sınırlılığıdır. Elde edilen verilere göre, öğrencilerin halkla ilişkiler eğitimine yönelik edindikleri tutum faktörlerinin başında ‘pratik deneyim’ faktörünün geldiği ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılanların öğrenim gördükleri üniversite ve program türü ile halkla ilişkiler eğitimine yönelik edindikleri tutum arasında anlamlı bir ilişki olduğu doğrulanmıştır. Projeksiyon üzerinden sunum ile kara/beyaz tahta en fazla kullanılan iletişim araçları iken geleneksel ders anlatımının, bireysel ya da grup olarak yapılan sunumlar ile örnek vaka analizinin en fazla yararlanılan aktiviteler olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Halkla İlişkiler, Eğitim, Tutum, İmaj Faktörleri, Saha Araştırması

Read: 1,173

Download: 375