ÖĞRENCİLERİN HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARINA VE MESLEK İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Author:

Number of pages: 269-295
Year-Number: 2017- 59

Abstract

Halkla ilişkilere hem özel hem kamu sektöründe ihtiyaç duyulmasıyla halkla ilişkiler eğitimi önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Halkla ilişkiler endüstrisinin Türkiye’de son 20 – 25 yılda yaygınlık kazanması, temel eğitim programı ve içeriğinin ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Halkla ilişkiler bölüm sayısının geçmiş yıllara göre hem İstanbul hem de ülke çapında giderek artması, halkla ilişkiler eğitiminin de doğrudan üzerinde durulması gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmayla ön lisans ve lisans düzeyinde halkla ilişkiler eğitimi alan öğrencilerin kendi üniversite kurumlarındaki halkla ilişkiler eğitimine yönelik tutumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ili örneğinde, basit tesadüfi örneklem yöntemiyle, halkla ilişkiler bölümü olan iki vakıf ve iki devlet üniversitesinde öğrenim gören 546 öğrenci üzerinde, yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Bu araştırma 13.02.2017 – 20.03.2017 tarih aralığı ile sınırlıdır. Çalışmanın yüz yüze anket üzerinden yapılması, bundan dolayı kısıtlı bir zaman ve maliyet gerektiğinden İstanbul’daki tüm üniversitelere ulaşılamaması çalışmanın sınırlılığıdır. Elde edilen verilere göre, öğrencilerin halkla ilişkiler eğitimine yönelik edindikleri tutum faktörlerinin başında ‘pratik deneyim’ faktörünün geldiği ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılanların öğrenim gördükleri üniversite ve program türü ile halkla ilişkiler eğitimine yönelik edindikleri tutum arasında anlamlı bir ilişki olduğu doğrulanmıştır. Projeksiyon üzerinden sunum ile kara/beyaz tahta en fazla kullanılan iletişim araçları iken geleneksel ders anlatımının, bireysel ya da grup olarak yapılan sunumlar ile örnek vaka analizinin en fazla yararlanılan aktiviteler olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The education of public relations has started to play an important role as PR has been needed by both private and public sector. With that PR industry has been becoming widespread all around Turkey over the last two decades, it is required to discuss about the programme and content of PR education. In reference to previous years, the ever - increasing number of PR departments all across both of Istanbul and Turkey shows that it needs to be focused on basic PR education. The main of the study is to identify the attitudes of students, studying at public relations at associate and undergraduate level, about the education of PR in their own universities. While dealing the problematic of this research, the survey will be applied to 546 students studying at four universities having PR departments, on the scale of Istanbul, with the simple random sampling method through face-to-face questionnaire. This research will be studied between February 13th and March 20th, 2017. The fact that all universities in Istanbul cannot be reached is limitedness for this survey because of the fact that time and budget has been restricted. With regard to the result of the study, it is proved that ‘practical experience’ firstly comes as the basic factor among the attitude factors. Also, it is verified that there is positively relationship between attitudes of students towards PR education and types of university and programme they are studying. It also clearly shows that students largely benefit from traditional lectures, i

Keywords