ÇALIŞANLARIN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ İLE ALGILADIKLARI PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT LEVELS OF EMPLOYEES AND THEIR PERCEIVED PERFORMANCE: A RESEARCH IN POLICE DEPARTMENT IN TOKAT PROVINCE

Author : Engin KANBUR -- Mustafa CANBEK - Kubilay ÖZYER
Number of pages : 309-322

Abstract

Bireyin iş yaşamında oluşabilecek olumsuz davranışlarını ortadan kaldırmak, yeni davranışlar kazanmasını sağlamak ve işe ilişkin performansını artırmak için psikolojik olarak hazır olması gerekmektedir. Bu kapsamda sosyal destek bireyin psikolojik çevresinde yer alır ve bireyin performansı için son derece önemlidir. Bireyin çevresinden yeterli düzeyde sosyal destek görüp göremediğine bağlı olarak performansında anlamlı değişimler olduğu yazındaki bazı çalışmalarda belirtilmektedir. Sosyal destek, bireyin çevresinden (aile, arkadaş, özel kişi) elde ettiği sosyal ve psikolojik destek olarak tanımlanabilir. Bireysel performans ise, çalışanların, belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için harcadıkları çaba ve sergilemiş oldukları eylemlerin sonucunda hedeflerine ulaşma derecesi, bireyin belirlenen hedef ve standartlara ne ölçüde ulaşabildiğinin göstergesi, bireyin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken gösterdiği etkililik şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, emniyet teşkilatındaki çalışanların algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile algıladıkları performansları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 369 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmada, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Algılanan Performans Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; faktör, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışanların algıladıkları sosyal destek düzeylerinin algıladıkları performansları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu bulgulara bağlı olarak sosyal desteğin aile, arkadaş ve özel kişi olarak belirlenen alt boyutlarının çalışanların algıladıkları performansları üzerindeki pozitif yönlü ve anlamlı etkisi tespit edilmiştir.

Keywords

Sosyal Destek, Aile, Arkadaş, Özel Kişi, Algılanan Performans

Read: 886

Download: 291