ÇALIŞANLARIN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ İLE ALGILADIKLARI PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 309-322
Year-Number: 2017- 59

Abstract

Bireyin iş yaşamında oluşabilecek olumsuz davranışlarını ortadan kaldırmak, yeni davranışlar kazanmasını sağlamak ve işe ilişkin performansını artırmak için psikolojik olarak hazır olması gerekmektedir. Bu kapsamda sosyal destek bireyin psikolojik çevresinde yer alır ve bireyin performansı için son derece önemlidir. Bireyin çevresinden yeterli düzeyde sosyal destek görüp göremediğine bağlı olarak performansında anlamlı değişimler olduğu yazındaki bazı çalışmalarda belirtilmektedir. Sosyal destek, bireyin çevresinden (aile, arkadaş, özel kişi) elde ettiği sosyal ve psikolojik destek olarak tanımlanabilir. Bireysel performans ise, çalışanların, belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için harcadıkları çaba ve sergilemiş oldukları eylemlerin sonucunda hedeflerine ulaşma derecesi, bireyin belirlenen hedef ve standartlara ne ölçüde ulaşabildiğinin göstergesi, bireyin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken gösterdiği etkililik şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, emniyet teşkilatındaki çalışanların algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile algıladıkları performansları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 369 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmada, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Algılanan Performans Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; faktör, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışanların algıladıkları sosyal destek düzeylerinin algıladıkları performansları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu bulgulara bağlı olarak sosyal desteğin aile, arkadaş ve özel kişi olarak belirlenen alt boyutlarının çalışanların algıladıkları performansları üzerindeki pozitif yönlü ve anlamlı etkisi tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The individual have to be prepared psychologically for removing the negative behaviors that may arise in the business life, for acquiring new behaviors and for increasing the performance related to work. In this context, social support takes place in the psychological environment of the individual and is extremely important for his performance. Some studies show that there are significant changes in performance of an individual depending on whether or not the individual has a sufficient social support from the environment. Social support can be defined as the social and psychological support obtained from the environment (family, friend, special person) of the individual. Individual performance is defined as the degree to which employees reach their objectives as a result of the efforts they undertake to achieve the specified goals and the actions they demonstrate, the degree to what extent the individual achieves the specified goals and standards, and the effectiveness of the individual in performing his duties and responsibilities. The purpose of this study is to examine the relationship between the levels of percived social support and perceived performance of employees in the police force. The sample of the research consists of 369 employees working in Police Department in Tokat Province. Multidimensional Perceived Social Support Scale and Perceived Performance Scale were used in the research. In evaluating the data, factor, reliability, correlation and regression analysis were utilized. According to the findings, it was found that perceived social support levels of employees have a positive and significant effect on their perceived performances. Based on these findings, with its subdimensions (family, friend, special person) the positive and significant effect of social support on perceived performance of employees was determined.

Keywords