MÜHENDİS ADAYLARININ AKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE FİZİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Fizik Eğitimi
Number of pages: 19-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akademik öz-yeterlik, öz yeterlik teorisine dayanır. Öz-yeterlik teorisine göre, öz-yeterlik, "bir problemi çözmek için belli bir eylem biçimini organize etme ve yürütme becerileri konusunda bireyin kendine güvenidir". Öz-yeterlik teorisi, akademik öz-yeterliliğin görev güçlüğünün bir fonksiyonu olarak değişiklik gösterebileceğini önerir. Belli bir yetkinlik düzeyinde problem çözme, organize etme, yürütme ve düzenleme yeteneklerinden emin olan öğrenciler, yüksek öz yeterlik sahibidirler. Bu araştırmada, fizik dersini alan mühendis adaylarının, akademik öz-yeterlik algılarının “cinsiyet, fizik başarısı, internet kullanım süresi ve öğrenim görülen bölüm” değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde Fizik -1 dersini alan toplam 225 mühendis adayı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın verileri Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen ve Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçe'ye çevrilen "akademik öz yeterlik ölçeği" ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, ortalama, bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi(Anova) ve Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan, araştırmaya katılan mühendis adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının düşük düzeyde olduğu ancak öğrencilerin öz-yeterlik algıları arttıkça fizik ders başarılarının da arttığı tespit edilmiştir. Akademik öz-yeterlik ölçeğinin, sadece “Üniversite öğrenimimde her zaman yapılması gereken işleri başarabilecek durumdayım” maddesine verilen cevapların, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, erkek öğrencilerin, üniversite öğreniminde yapılaması gereken işleri başarmaya yönelik algılarının kız öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Academic self-efficacy is grounded in self-efficacy theory. According to self- efficacy theory, self-efficacy is an “i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics