VATANDAŞLIK ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN FAKTÖR YAPISININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Eğitim Bİlimleri
Number of pages: 65-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin vatandaşlık algısını belirlemek amacıyla geliştirilen “Vatandaşlık Algısı Ölçeği” nin faktör yapısının ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için ölçek geliştirmeye yönelik çeşitli kaynaklar taranmış ve alandaki uzman kişilerle görüşülerek ön deneme formunda yer alan algı ifadeleri belirlenmiştir. Araştırmada ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş ve ölçeğin faktör yapısını ortaya çıkarmak amacıyla açımlayıcı faktör analizi yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. 2012-2013 öğretim yılının ikinci döneminde Çankırı il merkezinde bulunan ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen altı ortaokulda öğrenim gören 349 kız ve 323 erkek öğrenci olmak üzere 672 gönüllü sekizinci sınıf öğrencisi ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasına dâhil edilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin iki faktörde toplandığı ve 38 maddeden oluştuğu saptanmıştır. Faktörlere maddelerin içerikleri dikkate alınarak demokratik vatandaşlık ve geleneksel vatandaşlık isimleri verilmiştir. Güvenirlik analizleri sonucunda, toplam (?=0.80), demokratik vatandaşlık (?=0.87) ve geleneksel vatandaşlık (?=0.68) alt faktörlerine ilişkin iç tutarlığın yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta Vatandaşlık Algısı Ölçeği’nin sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin vatandaşlık algılarını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda Vatandaşlık Algısı Ölçeği’nin sekizinci sınıf öğrencilerinin vatandaşlık algısını ölçmek amacıyla kullanılabileceği söylenebilir. Sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen bu ölçek ortaokulun diğer kademelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere de uygulanabilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the factor structure and psychometrical feature of the citizenship perception scale which was developped to determine the citizenship perception of eighth grade students. For this aim by reviewing literature and taking some expert’s opinions, perception expressions that are placed in the pretesting form were determined. İn this study, expert opinions were obtained about content validity of the survey and it was decided to use exploratory factor analysis. Validity and reliability study of the scale includes 349 female, 323 male, totally 672 volunteer student who studies at the secondary schools that was chosen by using the simple randomised sampling method in the Çankırı city centre at 2013-2014 school year. As a result of the exploratory factor analysis it is seen that the scale includes 38 items and concentrated on two factors. The name of ‘democratic citizenship’ and ‘conventional citizenship’ are given to the factors according to the contents of the items. According to the results of the reliability analysis, it was determined that, internal consistency related to total (?=0.80), democratic citizenship (?=0.87) and conventional citizenship (?=0.68) is high. Eventually it was determined that the citizenship perception scale is valid and reliable in evaluating the citizenship perception of eighth grade students. Based on this findings, citizenship perception scale can be used to measure the citizenship perception of eight-grade students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics