ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SOCIOTROPIC PERSONAL PROPERTIES OF UNIVERSITY STUDENTS

Author : Esra BAYRAK AYAŞ -- Atalay GACAR - Eyyup NACAR
Number of pages : 511-519

Abstract

Sosyotropi bireyin ihtiyaçlarını karşılayarak diğer bireyler tarafından destek sağlamak için diğer bireylere yönelik düşüncelerini, tutumlarını ve amaçlarını içeren karakteristik özelliktir. Sosyal aidiyet olarak da bilinen sosyotropi bireyin diğer insanlarla olumlu etkileşim gösterebilme özelliği olarak da tanımlanmaktadır. Sosyotropik özelliği yüksek olan bireyler diğer bireylerden yoğun şekilde ilgi ve onay beklerler, sevmeyi ve sevilmeyi isterler, fazla inatçı olmayan ve başkaları tarafından kullanılmaya yatkın, ortak faaliyetlere katılıp başkalarına yardım etmeyi seven kişilerdir. Bu nedenden dolayı çalışmamızın amacını üniversite öğrencilerinin sosyotropik kişilik özelliklerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında araştırmamızın evrenini Fırat üniversitesi öğrencileri örneklemini ise beden eğitimi öğretmenlik bölümü öğrencileri ile Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 384 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgilerine yönelik 8 madde, ikinci ölümde ise 1979 yılında Beck, Rush, Shawve Emery, tarafından geliştirilmiş, ülkemizde ise 1997 yılında Savaşır ve Şahin, tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan 60 soruluk likert tipi “Sosyotropi Otonomi Ölçeğinin”, 30 soruluk sosyotropi alt ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin sosyotropi kişilik özelliklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bölüm, cinsiyet, aile yapıları, kardeş sayıları ve ailelerinin gelir durumları ile sosyotropi kişilik özelliği ile aralarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.

Keywords

Sosyotropi, Kişilik, Beden Eğitimi, Üniversite, Öğrenci

Read: 803

Download: 251