ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ,
INVESTIGATION OF SOCIOTROPIC PERSONAL PROPERTIES OF UNIVERSITY STUDENTS

Author:

Number of pages : 511-519

Abstract

Sosyotropi bireyin ihtiyaçlarını karşılayarak diğer bireyler tarafından destek sağlamak için diğer bireylere yönelik düşüncelerini, tutumlarını ve amaçlarını içeren karakteristik özelliktir. Sosyal aidiyet olarak da bilinen sosyotropi bireyin diğer insanlarla olumlu etkileşim gösterebilme özelliği olarak da tanımlanmaktadır. Sosyotropik özelliği yüksek olan bireyler diğer bireylerden yoğun şekilde ilgi ve onay beklerler, sevmeyi ve sevilmeyi isterler, fazla inatçı olmayan ve başkaları tarafından kullanılmaya yatkın, ortak faaliyetlere katılıp başkalarına yardım etmeyi seven kişilerdir. Bu nedenden dolayı çalışmamızın amacını üniversite öğrencilerinin sosyotropik kişilik özelliklerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında araştırmamızın evrenini Fırat üniversitesi öğrencileri örneklemini ise beden eğitimi öğretmenlik bölümü öğrencileri ile Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 384 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgilerine yönelik 8 madde, ikinci ölümde ise 1979 yılında Beck, Rush, Shawve Emery, tarafından geliştirilmiş, ülkemizde ise 1997 yılında Savaşır ve Şahin, tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan 60 soruluk likert tipi “Sosyotropi Otonomi Ölçeğinin”, 30 soruluk sosyotropi alt ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin sosyotropi kişilik özelliklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bölüm, cinsiyet, aile yapıları, kardeş sayıları ve ailelerinin gelir durumları ile sosyotropi kişilik özelliği ile aralarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.

Keywords

Abstract

A sociotropic characteristic is the characteristic that includes thoughts, attitudes and aims towards other individuals to provide support to other individuals by meeting their needs. Sociotropic, also known as social belonging, is defined as the ability of an individual to interact positively with other people. Individuals with high sociotropic characteristics are intensely interested in and approving other individuals, seeking to love and be loved, are not too stubborn, are likely to be used by others, and are interested in participating in common activities and helping others. The purpose of our study is therefore to examine the sociotropic personality traits of university students. In the scope of the study, the universities of our research constitute students of Fırat University and the students of physical education teaching department and Turkish teaching department constitute students. A total of 384 students participated in the research. The questionnaire is composed of two parts. In the first part of the questionnaire, 8 items related to the personal information of the students participated in the survey and in the second part includes scale includes totally 60 items that developed by Beck, Rush and Shawve Emery in 1979 and in the Turkish case, reliability and validity studies conducted by Savaşır and Şahin (1997) the Likert type "Sociotropic Autonomy Scale " 30-items of this sociotropy subscale was used. As a result, the sociotropic personality characteristics of the students were found to be high. In addition, there was a significant difference between the students in terms of department, gender, family structure, number of siblings and income status of their families and sociotropic personality.

Keywords