ALGILANAN ÖRGÜTSEL KRONİZMİN ÇALIŞAN SESSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KİŞİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Author:

Number of pages: 475-500
Year-Number: 2017- 59

Abstract

Örgütlerin değişen çevre şartlarına uyarak rekabet üstünlüğü sağlamaları günümüzde daha da önem kazanmıştır. Bu şartlarda çalışanların örgütle ilgili duygu, düşünce ve yaratıcı fikirlerini paylaşmaları vazgeçilemez bir kaynak olarak görülmektedir. Çalışanların sessiz kalmasına neden olacak her türlü etkinin araştırılarak ortadan kaldırılmaya çalışılması örgütler açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda geliştirilen çalışmada, çalışanların algıladıkları örgütsel kronizmin çalışan sessizliği üzerindeki etkisi ve kişiliğin bu ilişkideki düzenleyici rolü incelenmiştir. Çalışma aynı zamanda örgütsel kronizm ve çalışan sessizliğinin kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı olarak incelenmesine imkan verecek şekilde düzenlenmiştir. Araştırma yapılırken katılımcı olarak kamu sektörü ve özel sektör çalışanları seçilerek örgütsel kronizmin ve çalışan sessizliğinin iki sektör arasında nasıl bir farklılık gösterdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kamu sektörü ve özel sektörde çalışan 700 kişi ile gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda elde edilen veriler kurulan hipotezler doğrultusunda test edilmiştir. Modelde yer alan değişkenler arasındaki doğrudan etkilerin test edilebilmesi için doğrusal regresyon, düzenleyici etkilerin test edilebilmesi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, algılanan örgütsel kronizmin alt boyutlarının çalışan sessizliği alt boyutları üzerinde pozitif ve negatif yönlü etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. A ve B tipi kişilik özelliklerinin algılanan örgütsel kronizmin çalışan sessizliği davranışı üzerindeki etkisinde kısmen düzenleyici bir rol üstlendiği görülmüştür. Özel sektör çalışanlarının algıladıkları örgütsel kronizm ve çalışan sessizliği düzeylerinin kamu sektörü çalışanlarından daha yüksek çıkması ise araştırmanın bir diğer sonucu olmuştur.

Keywords

Abstract

Maintaining competitive advantage has become more important in accordance with changing environmental conditions today. Under these conditions, it is seen as an indispensable resource to share employees' feelings, thoughts and creative ideas about the organization. Struggling for investigating and removing the effects that cause the employees to remain silent has become a neccessity. In this work developed in this context, the effect of perceived organizational cronyism of employees on employee silence and the moderating role of personality on this relationship has been examined. At the same time, the study is designed to be able to analyse organizational cronyism and employee silence in public and private sectors comparatively. When the research is conducted, by being selected public sector and private sector employees, it is tried to show that how organizational cronyism and employee silence differ between the two sectors. The data, which is obtained as a result of the survey conducted with 700 people working in the public and private sector, has been tested in direction of established hypotheses. Linear regression is used to test the direct effects between the variables in the model, and structural equation model is used to test the moderating effects. According to research findings, it was found that the perceived organizational cronyism sub-dimensions have positive and negative effects on the employee silence sub-dimensions. It has been observed that type A and type B personality play a partly regulatory role in the effect of perceived organizational cronyism on employee silence behavior. Another finding of the research is that organizational cronyism and employee silence level of private sector employees are higher that those of public sector employees.

Keywords