İŞYERİNDE DİNİ TUTUMLAR İLE ÇALIŞAN SESİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : İşletme- Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 525-539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya üzerinde topluluklar var oldukça varlığını sürdüren ve çeşitli tartışmalara sebebiyet veren din kavramı kendisini bireylerin sosyal ortamlardaki tutum ve davranışlarında göstermektedir. Özellikle çalışma hayatındaki bireyler dini tutumlarını istihdam edildikleri işletmede etik değerler, ahlaki yaklaşımlar, algılama ve paylaşım biçimleri gibi yollarla ortaya koymaktadırlar. Her ne kadar Türk Kültüründe ‘ayıp, günah, nankörlük’ gibi toplumsal dayatmalar nedeniyle olumsuzluklara sabretme anlayışı yaygın olsa da, işletmede memnun olunmayan konularda proaktif şekilde eleştiride bulunma veya işe ilişkin hususlarda katılımcı olma gibi tepki verme davranışlarını kapsayan çalışan sesi ise çalışanların dini tutumlarından etkilenmesi olası bir kavramdır. Çalışan sesi aynı zamanda tüm örgütün sağlıklı işleyişini temelden etkileyen ‘çalışan davranışı’ üzerinde yoğunlaşarak, örgüte aidiyet, adanma, vatandaşlık davranışı, ekstra rol gibi çeşitli değişkenleri ölçme konusunda yönetime yardımcı olmaktadır. Dini tutumların davranışsal, duygusal, bilişsel ve ilişkisel dört boyutu bulunmaktadır. Çalışanların inandıkları dinin gerekleri ile işe ve işletmeye ilişkin yargılarının çatışması durumunda gerilim yaşamamaları imkânsızdır. Bu durumda yöneticilere düşen çalışanın dini tutumlarının hangi boyutunun hangi çalışan sesi davranışı şeklinde işletmeye yansıyabileceğini tespit ederek örgüt içerisinde çatışma yaşanmasını engelleyecek uygulamalar gerçekleştirmektir. Bu bağlamda çalışmamız aracılığıyla çalışanların dini tutumlarının (alt boyutları ile) çalışan sesi arasındaki ilişki olup olmadığı araştırılmış, bu ilişkinin yönü ve derecesi ortaya konulmuş, analizlerden çıkan sonuçlar bulgular kısmında yorumlanarak yöneticilere yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The religion concept, which is being discussed since years, exists since the beginning of the communities and reflects usually on people’s attitudes at social enviroment. Especially employees’ ethical values, religious perspectives, manners can be easily understood in the workplace. Although social pressure causes people to be patient against negative consequences as a value at the Turkish Culture, the employee voice which consists of criticising organisation in a proactively way or being participant for organisational businesses can be affected by employees’ religious attitudes. Focusing on employee behaviour which is a main reason for all the organisation to work healthy, employee voice helps managers to measure the degree of some variables like organizational sense of belonging, organizational commitment, organizational citizenship behaviour and role behaviour of employees. The religious attitudes has four dimensions like emotional behavioural, relational and cognitive attitudes. It is impossible for an employee not to have stress when there is a conflict between his/her religious attitudes and judgements about the work or workplace. On that condition the responsibility of managers is to determine which dimension of the religious attitudes reflects which kind of employee voice behaviour and to protect conflicts all around the organisation. Accordingly, with this research the relationship between employees’ religious attitudes and employee voice is researched and the results are interpreted at the findings section to make suggestions for the managers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics