TARİHSEL OLAYLARIN VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN ANALİZİNDE ‘YENİ GÜÇ DENKLEMİ’NİN UYGULANMASI

Author:

Year-Number: 2017- 59
Number of pages: 421-437
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Analizci, mukayeseli tarih çalışmalarının kıtlığı, günümüzde yapılan bilimsel çalışmalarda göze çarpmaktadır. Buna karşılık, malumat furuşluk tarihçiliğinin gittikçe öne çıktığı ve yaygınlaştığı görülmektedir. Bu dar çerçeveden çıkıp, tarih anlayışımızı geliştirebilecek ve sosyal problemlerin çözümünü kolaylaştıracak yeni usul ve bakış açılarına ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. Bu amaçla, geliştirmeye çalıştığımız “yeni güç denkleminin” tarih çalışmalarında ve sosyal olayların çözümünde uygulanabilirliğini masaya yatırdık. Kuşkusuz “güç denklemi”ni ilk kez biz icat etmiyoruz. Çeşitli formüllerde şekillenmiş güç denklemlerini başka kaynaklarda da görmek mümkündür. Ancak bu denklemlerde epistemolojinin ve bilgi patronajının göz ardı edildiği görüldü. Epistemoloji ve bilgi patronajı temelli bir güç denklemi, asırlardır ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir kalkınma formülü ve stratejik akıldır. Bu denklem, sadece tarihe yeni bir bakış açısı geliştirmeyecektir, aynı zamanda, geçmişte ve hala günümüzde de İslam toplumlarının modernleşmeyi ne kadar yanlış anladığını da ortaya koyacaktır. Şu ana kadar uygulanan güç denklemlerinde, epistemolojinin ve bilgi patronajının göz ardı edilmesi, modernleşmeye çalışan ülkelerde yanlış kalkınma metotlarının uygulanmasına ve yanlış stratejilerinin benimsenmesine sebep olmuştur. Başka bir açıdan, yanlış güç denklemleri, acaba sömürgeci güçlerin, zihnimize asırlardır üfürdüğü bir fikir ve bir algı yönetimi olup olmadığı sorusu da irdelenmektedir. Tarihte gücün şeklinin ve tanımının değişmesiyle, güç denklemi unsurları değişmişse de bilginin ve ona değer veren milletlerin yükseliş trendi hiç değişmemiştir. Bu çalışmayla amaçlanan, Osmanlı modernleşmesinin başarısızlıklarına, bu denklemle ışık tutmak, bir nevi denkleme projektör görevi vermektir. Ayrıca bu denklemin yardımıyla, Osmanlı modernleşmesinin, Japon ve Rus modernleşmesi karşısındaki eksiklikleri, başarısızlıkları bilgi patronajı açısından da kısaca ortaya konulmaya çalışılacaktır. Şunu belirtmekte fayda var ki, bu formül, tamamen bir kalkınma sorununu çözme ve güç sistemlerini anlama iddiasında değildir. Tüm eksikleriyle beraber, geliştirilebilir bir formüldür. Güç denklemi, tarihe ve olaylara sistematik ve analizci bir şekilde bakmamıza olanak sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Scarcity of analyst and comparative history studies is striking in today's scientific work. On the other hand, it seems that the history of information salesmanship has become increasingly prominent and widespread. It is certain that new frameworks and perspectives are needed to come out of this narrow framework, to develop our understanding of history, and to facilitate the solution of social problems. For this purpose, we put it on the table the feasibility of applying the "new power equation" which we tried to develop in the study of history and in the solution of social events. Of course, we do not invent the "power equation" for the first time. It is also possible to see the power equation formulated in various formulas from other sources. However, the epistemology and knowledge patronage that we have presented are ignored in these power equations. However, a power equation based on epistemology and knowledge patronage is a development formula and strategic mind that our country needs for centuries. This equation will not only develop a new perspective, but it will also reveal how much the Islamic societies still misunderstand modernity in the past and the present. In the power equations having been applied so far, the ignorance of epistemology and the patronage of knowledge have caused the implementation of wrong development methods and the adoption of wrong strategies. From another angle, are the wrong power equations, an idea having been thrown into our minds and a perception management for centuries by the colonial powers? In the history, with the change of power and definition of power, although the elements of the power equation have changed, the uptrend of knowledge and nations that valued it has never changed. This study aims to to shed light on the failures of Ottoman modernization with this equation and to give a kind of equalization projector function. Also with the help of this equation, the deficiencies and failures of Ottoman modernization in the face of Japanese and Russian modernization will be tried to be explained briefly in terms of knowledge patronage. It is worth mentioning that this formula is not entirely a claim in solving matter of development and an absolute understanding of the power systems. Along with all the missing, It is an improvable formula. The power equation will provide a systematic and analytical look at history and events.

Keywords