İLKÖĞRETİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN MİZAH TARZLARI VE OKULLARIN MİZAH İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HUMOR STYLES OF THE ADMINISTRATORS AND THE HUMOR CLIMATE IN PRIMARY SCHOOLS

Author : Ahmet ŞAHİN
Number of pages : 25-52

Abstract

Çalışmanın amacı ilköğretim kurumu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin görülerine göre ilköğretim kurumu yöneticilerinin mizah tarzları ve ilköğretim kurumlarının mizah iklimi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel çalışma deseninin kullanıldığı araştırmanın evreni 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Antalya ili 5 merkez ilçe (Muratpaşa, Kepez, Konyaltı, Döşemealtı ve Aksu) sınırları içinde bulunan 223 devlet ilkokulunda ve ortaokulunda görev yapmakta olan 631 yönetici ve 6850 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem ise 253 ilköğretim kurumu yöneticisi ve 651 ilköğretim kurumu öğretmeni olmak üzere toplam 904 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak ilköğretim kurumu yöneticilerinin mizah tarzlarını ve ilköğretim kurumlarının mizah iklimini belirlemeye yönelik iki ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme araçlarında Likert tipi beşli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde basit korelasyon analizi (Pearson korelasyon katsayısı) ile hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim kurumlarının mizah iklimi ve yöneticilerin mizah tarzları arasında genel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmada pozitif mizah ikliminin olumlu mizah tarzları olan katılımcı ve kendini geliştirici mizah ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiye; negatif mizah ikliminin ise negatif yönlü anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Negatif mizah iklimi ile saldırgan mizah ve kendini yıkıcı mizah arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Pozitif mizah iklimi ile saldırgan mizah arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken kendini yıkıcı mizah arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Ayrıca, yöneticilerin mizah tarzlarının okulların mizah ikliminin anlamı birer yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Bütünsel olarak değerlendirildiğinde yöneticiler tarafından yapıcı mizah tarzlarının kullanıldığı okullarda olumlu mizah iklimi türlerinin baskın olacağı söylenebilir.

Keywords

Mizah, Mizah İklimi, Mizah Tarzları, İlköğretim Kurumları

Read: 1,381

Download: 520