İLKÖĞRETİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN MİZAH TARZLARI VE OKULLARIN MİZAH İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2017- 59
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 25-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı ilköğretim kurumu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin görülerine göre ilköğretim kurumu yöneticilerinin mizah tarzları ve ilköğretim kurumlarının mizah iklimi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel çalışma deseninin kullanıldığı araştırmanın evreni 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Antalya ili 5 merkez ilçe (Muratpaşa, Kepez, Konyaltı, Döşemealtı ve Aksu) sınırları içinde bulunan 223 devlet ilkokulunda ve ortaokulunda görev yapmakta olan 631 yönetici ve 6850 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem ise 253 ilköğretim kurumu yöneticisi ve 651 ilköğretim kurumu öğretmeni olmak üzere toplam 904 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak ilköğretim kurumu yöneticilerinin mizah tarzlarını ve ilköğretim kurumlarının mizah iklimini belirlemeye yönelik iki ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme araçlarında Likert tipi beşli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde basit korelasyon analizi (Pearson korelasyon katsayısı) ile hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ilköğretim kurumlarının mizah iklimi ve yöneticilerin mizah tarzları arasında genel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Çalışmada pozitif mizah ikliminin olumlu mizah tarzları olan katılımcı ve kendini geliştirici mizah ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiye; negatif mizah ikliminin ise negatif yönlü anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Negatif mizah iklimi ile saldırgan mizah ve kendini yıkıcı mizah arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Pozitif mizah iklimi ile saldırgan mizah arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken kendini yıkıcı mizah arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Ayrıca, yöneticilerin mizah tarzlarının okulların mizah ikliminin anlamı birer yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Bütünsel olarak değerlendirildiğinde yöneticiler tarafından yapıcı mizah tarzlarının kullanıldığı okullarda olumlu mizah iklimi türlerinin baskın olacağı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between schools’ humor climates and administrators’ humor styles according to the views of both primary school administrators and teachers. The study was designed as a correlational research. The population of the study consists of 631 primary school administrators and 6850 teachers working in state primary schools in Muratpaşa, Kepez, Konyaltı, Döşemealtı, and Aksu districts of Antalya province in 2014-2015 educational years. The data gathered from a sample of 904 participants of which are 253 administrators and 651 teachers. Two scales were used for gathering data on schools’ humor climate and humor styles of the administrators. A five point Likert Scale was used in the questionnaires. Analyses which were conducted to calculate the data included bivariate correlation (Pearson correlation coefficient) and hierarchical multiple regression analysis. Consequently, there are, generally, significant relationships between the humor styles of primary school administrators and the humor climates of those schools. In the study, it was found that positive humor climate has significant positive correlation with the positive humor styles, affilative humor and self-enhancing humor. On the contrary, negative humor climate has significant negative correlation with the positive humor styles, affilative humor and self-enhancing humor. However, negative humor climate has significant positive correlation with the aggressive humor and self-defeating humor. Positive humor climate has significant negative correlation with the aggressive humor; while it has no correlation with self-defeating humor. The results, also, revealed that the humor styles of the administrators are the significant predictors of the humor climates of the schools. Based on all these results, it can be said that positive humor climate types will be dominant in the schools where the administrators use constructive humor styles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics