ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE ÖRGÜTSEL İKLİM

Author :  

Year-Number: 2017- 58
Language : null
Konu : Yönetim, Örgütsel Davranış
Number of pages: 455-473
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerde verimlilik ve etkinliğin önemli bir öncülü olarak değerlendirilen örgüt iklimi; bilimin üretildiği, evrensel eğitim-öğretimin gerçekleştirildiği üniversiteler açısından önemli bir yere sahiptir. Bilimsel çalışmaların daha verimli bir biçimde sürdürülebilmesi ve eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilebilmesi, olumlu bir örgüt ikliminin muhtemel sonuçları arasında değerlendirilebilir. Ortaya çıkan bu sonucun, üniversitelerin temel amaçları arasında yer alan, üretilen bilimsel çalışmaların topluma faydaya dönüşmesi yönünde de olumlu katkılar sağlayacağı açıktır. Bu noktada üniversitelerin örgüt iklimlerinin belirlenmesi ve daha olumlu hale getirilebilmesi açısından yapılabileceklerin ortaya konulması önemli bir husustur. Bu araştırmanın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari personelin algıladıkları örgüt iklimini belirleyebilmektedir. Bu kapsamda 1 Haziran – 7 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görev yapan 111 akademik ve 132 idari personel olmak üzere 243 kişiye anket uygulanmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgilerine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise 39 ifadeden oluşan, katılımcıların örgüt iklimine ilişkin algılarını belirlemeye yönelik anket bulunmaktadır. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda, örgüt iklimini oluşturan her bir ifadenin orta değer olan 3 ve altında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine göre örgüt iklimi algılarının farklılık gösterip göstermediğine yönelik gerçekleştirilen analizler sonucunda, yalnızca kadro durumlarına göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre akademik personelin örgüt iklimi algılarının idari personele göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan sonuçlardan hareketle daha olumlu bir örgüt iklimi oluşturulabilmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden yola çıkılarak üniversitelerin geneli açısından öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The effectiveness in organizations and organizational climate which is regarded as an important precursor of efficiency has an important place in terms of universities where science is produced and universal education is realized. The sustainability of scientific studies in a more productive way and the improvement of the quality of education can be evaluated among the possible consequences of a positive organizational climate. It is clear that this result will provide positive contributions to the collective use of the scientific studies that are among the basic aims of the universities. At this point, it is important to bring out the things to do in terms of determining organizational climates and making it more positive in universities. The aim of this study is to determine the organizational climate that perceived by academic and administrative staff at Ondokuz Mayıs University. In this context, survey technique was applied to 243 participants which consisting of 111 academic and 132 administrative personnel working at Ondokuz Mayıs University between 1st of June and 7th of July in 2016. The questionnaire consists of two parts. The first part of the questionnaire included demographic information of the participants. In the second part of questionnaire, there are 39 items to determine the perceptions of the participants about the organizational climate. As a result of the analysis of the obtained data, it was determined that the mean value of each constituent of the organizational climate is 3 and below. As a result of the analysis of whether the perceptions of organizational climate differed according to the demographic characteristics of the participants, significant differences were determined only according to the positions of the cadres. According to these findings, it is seen that the perceptions of the organizational climate of the academic staff are lower than the administrative personnel. By considering these results, some suggestions were developed for universities through baseline of Ondokuz Mayıs University in order to create a more positive organizational climate.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics