ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE ÖRGÜTSEL İKLİM
ORGANIZATIONAL CLIMATE IN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

Author : Yasin KELEŞ
Number of pages : 455-473

Abstract

Örgütlerde verimlilik ve etkinliğin önemli bir öncülü olarak değerlendirilen örgüt iklimi; bilimin üretildiği, evrensel eğitim-öğretimin gerçekleştirildiği üniversiteler açısından önemli bir yere sahiptir. Bilimsel çalışmaların daha verimli bir biçimde sürdürülebilmesi ve eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilebilmesi, olumlu bir örgüt ikliminin muhtemel sonuçları arasında değerlendirilebilir. Ortaya çıkan bu sonucun, üniversitelerin temel amaçları arasında yer alan, üretilen bilimsel çalışmaların topluma faydaya dönüşmesi yönünde de olumlu katkılar sağlayacağı açıktır. Bu noktada üniversitelerin örgüt iklimlerinin belirlenmesi ve daha olumlu hale getirilebilmesi açısından yapılabileceklerin ortaya konulması önemli bir husustur. Bu araştırmanın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari personelin algıladıkları örgüt iklimini belirleyebilmektedir. Bu kapsamda 1 Haziran – 7 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görev yapan 111 akademik ve 132 idari personel olmak üzere 243 kişiye anket uygulanmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgilerine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise 39 ifadeden oluşan, katılımcıların örgüt iklimine ilişkin algılarını belirlemeye yönelik anket bulunmaktadır. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda, örgüt iklimini oluşturan her bir ifadenin orta değer olan 3 ve altında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine göre örgüt iklimi algılarının farklılık gösterip göstermediğine yönelik gerçekleştirilen analizler sonucunda, yalnızca kadro durumlarına göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre akademik personelin örgüt iklimi algılarının idari personele göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan sonuçlardan hareketle daha olumlu bir örgüt iklimi oluşturulabilmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden yola çıkılarak üniversitelerin geneli açısından öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Üniversite, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Örgüt, Örgüt İklimi, Örgütsel Davranış

Read: 710

Download: 235