TURİZM İŞLETMELERİNDE YETENEK YÖNETİMİ ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL UYUM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE INFLUENCE OF PERCEPTION OF TALENT MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL ADAPTABILITY AND INTENTION TO LEAVE JOB IN TOURISM OPERATIONS

Author : MELDA AKBABA -- Murat TÜRK
Number of pages : 465-479

Abstract

Bu araştırmada, turizm işletmelerinde yetenek yönetimi algılamalarının örgüte uyum sağlama ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Muğla ilinde turizm işletmelerinde istihdam edilen 210 iş görene anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Anket sonucu elde edilen verilerle yapılan analizlere göre, yetenek yönetimi algılamaları ile örgüte uyum sağlama arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki, işten ayrılma niyeti ile negatif yönde çok zayıf anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizine göre, örgüte uyum sağlama ve işten ayrılma niyeti değişkeni yetenek yönetimi algılamaları değişkeni tarafından açıklanabilmektedir. Bu bağlamda turizm işletmelerinde yeteneklerin yönetilmesi çalışanların örgüte uyumlarını arttırmakta ve işten ayrılma niyetini azaltabilmektedir. Bununla birlikte araştırmaya katılan iş görenlerin cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, turizm sektöründe çalışma süreleri ve istihdam edildikleri bölüm ile yetenek yönetimi algısı arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırmaya katılan iş görenlerin cinsiyetleri, yaşları ve turizm sektöründe çalışma süreleri ile örgüte uyum sağlama arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiş olup, eğitim durumu ve istihdam edildikleri bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna ilaveten iş görenlerin cinsiyetleri, eğitim durumları ve turizm sektöründe çalışma süreleri ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ancak işten ayrılma niyetine ilişkin katılımcıların görüşleri yaş ve istihdam edildiği bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir.

Keywords

Yetenek Yönetimi, Örgüte Uyum Sağlama, İşten Ayrılma Niyeti, Turizm İşletmeleri

Read: 862

Download: 260