TURİZM İŞLETMELERİNDE YETENEK YÖNETİMİ ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL UYUM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi
Number of pages: 465-479
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, turizm işletmelerinde yetenek yönetimi algılamalarının örgüte uyum sağlama ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Muğla ilinde turizm işletmelerinde istihdam edilen 210 iş görene anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Anket sonucu elde edilen verilerle yapılan analizlere göre, yetenek yönetimi algılamaları ile örgüte uyum sağlama arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki, işten ayrılma niyeti ile negatif yönde çok zayıf anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizine göre, örgüte uyum sağlama ve işten ayrılma niyeti değişkeni yetenek yönetimi algılamaları değişkeni tarafından açıklanabilmektedir. Bu bağlamda turizm işletmelerinde yeteneklerin yönetilmesi çalışanların örgüte uyumlarını arttırmakta ve işten ayrılma niyetini azaltabilmektedir. Bununla birlikte araştırmaya katılan iş görenlerin cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, turizm sektöründe çalışma süreleri ve istihdam edildikleri bölüm ile yetenek yönetimi algısı arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırmaya katılan iş görenlerin cinsiyetleri, yaşları ve turizm sektöründe çalışma süreleri ile örgüte uyum sağlama arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiş olup, eğitim durumu ve istihdam edildikleri bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna ilaveten iş görenlerin cinsiyetleri, eğitim durumları ve turizm sektöründe çalışma süreleri ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ancak işten ayrılma niyetine ilişkin katılımcıların görüşleri yaş ve istihdam edildiği bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the influence of perception of talent management on organizational adaptability and intention to leave job in tourism operations. For this purpose, 210 employees were reached through the questionnaire in tourism operations in Muğla province. According to the results obtained from the questionnaire, it was found that there is a moderately significant positive relationship between talent management perceptions and organizational adaptability and negativity a weakly significant relationship with intent to leave job. According to the results of a regression analysis, organizational adaptability and intention to leave job can be explained by the variability of the perception of talent management. In this context, talent management increases organizational adaptability of employees and reduces the intention to leave job tourism operations. Nevertheless, there is no significant difference between the perception of talent management and gender, age, educational status, working time in the tourism sector, department where they are employed who participated in this study. There is no significant difference between the organizational adaptability and gender, age, working time in the tourism sector. But there is significant difference between the organizational adaptability and educational status variable, department where they are employed. In addition, there is no significant difference between the intention to leave job and gender, educational status, the working time in the tourism sector. However, participants' opinions regarding the intention to leave showed a significant difference according to age, the department in which they were employed in this study .

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics