ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİKLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2017- 59
Number of pages: 459-474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayi toplumunun ortaya çıkışından günümüzün ekonomik sistemine kadar girişimcilik son derece önemli bir işlev yerine getirmiştir. Bilgi toplumu olarak kavramsallaştırılan günümüzün sosyo-ekonomik yapısı içinde girişimcinin önemi daha da fazla artmıştır. Bir ülke ve toplum için oldukça önem arz eden girişimciliğin artırılması ve geliştirilmesi artık ülke ve toplum açısından temel amaçlar arasında bulunmaktadır. Ekonomik sistem içinde yerine getirdikleri önemli işlevlerden dolayı girişimciliğin çok yönlü olarak araştırılması oldukça önemli bir konudur. Bu araştırmanın amacı girişimcilik potansiyeli yüksek olan üniversite öğrencilerinin girişimciliklerini ölçebilmektir. Bu amaçla Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden seçilen 393 kişi ile basit rasgele örnekleme yöntemi ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında Yılmaz ve Sünbül’ün (2009) geliştirmiş oldukları ve 36 maddeden oluşan üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca ankette öğrencilerin demografik özellikleri ile ilgili 21 soru da bulunmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 17 programı kullanılmıştır. Yılmaz ve Sünbül’ün (2009) girişimcilik ölçeği için yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach’s Alpha katsayısı (0,90) olarak bulunmuş olup güvenilirlik yüksektir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerle yapılan analiz sonucunda üniversite öğrencilerinin girişimciliklerinin yüksek olduğu sonucu bulunmuştur. Bu sonuç genel olarak literatürde yapılan araştırma sonuçları ile uyumludur. Araştırma sonucunda sağlanan verilerden hareketle öğrencilerin girişimcilikleri demografik değişkenlerle karşılaştırılarak test edilmiştir. Elde edilmiş olan verilere parametrik testlerden olan t-Testi ve Anova analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucu itibariyle girişimcilik potansiyeli yüksek olan üniversite öğrencilerinin daha kaliteli girişimcilik eğitimi ile desteklenmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

From the emergence of industrial society to the today’s modern economic system, entrepreneurship has fulfilled an extremely important role. In today's socio-economic structure, which is conceptualized as information society, the importance of entrepreneur has increased even more. Enhancing and improving entrepreneurship, which is quite important for a country and society, has been one of the primary social purposes in recent years. It is a very important issue to investigate entrepreneurship in a multidimensional approach because of the crucial functions it perform within the economic system. The aim of this study is to measure the entrepreneurial skills of university students with high potential. For this purpose, by using simple random sampling method, a survey was conducted with among 393 students selected from Batman University Vocational College. In the questionnaire, the entrepreneurship scale composed of 36 items was used for the university students, which was developed by Yilmaz and Sünbül (2009). There were also 21 questions about the demographic characteristics of the students in the questionnaire. SPSS 17 program was used in the analysis of the data obtained from the research. In the reliability analysis of Yılmaz’s and Sünbül’s entrepreneurship scale, Cronbach Alpha reliability coefficient was found to be 0.90, which is quite high. As a result of the survey, the results obtained from the research revealed that the entrepreneurial skills of the university students were also high. This result is in general compatible with the results of the existing research literature. As a result of the research, the entrepreneurship of the students was tested by comparing with the demographic variables. T-Test and ANOVA analysis, which are parametric tests, were applied to the obtained data. On the basis of the results of this research, it can be concluded that universities should improve the quality of entrepreneurship education and more focus should be given to enhance entrepreneurial skills of university students with high entrepreneurial potential.

Keywords