ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİKLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMASI
ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: BATMAN UNIVERSITY VOCATIONAL COLLEGE RESEARCH

Author : Ali Kemal CEYLAN
Number of pages : 459-474

Abstract

Sanayi toplumunun ortaya çıkışından günümüzün ekonomik sistemine kadar girişimcilik son derece önemli bir işlev yerine getirmiştir. Bilgi toplumu olarak kavramsallaştırılan günümüzün sosyo-ekonomik yapısı içinde girişimcinin önemi daha da fazla artmıştır. Bir ülke ve toplum için oldukça önem arz eden girişimciliğin artırılması ve geliştirilmesi artık ülke ve toplum açısından temel amaçlar arasında bulunmaktadır. Ekonomik sistem içinde yerine getirdikleri önemli işlevlerden dolayı girişimciliğin çok yönlü olarak araştırılması oldukça önemli bir konudur. Bu araştırmanın amacı girişimcilik potansiyeli yüksek olan üniversite öğrencilerinin girişimciliklerini ölçebilmektir. Bu amaçla Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden seçilen 393 kişi ile basit rasgele örnekleme yöntemi ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında Yılmaz ve Sünbül’ün (2009) geliştirmiş oldukları ve 36 maddeden oluşan üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca ankette öğrencilerin demografik özellikleri ile ilgili 21 soru da bulunmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 17 programı kullanılmıştır. Yılmaz ve Sünbül’ün (2009) girişimcilik ölçeği için yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach’s Alpha katsayısı (0,90) olarak bulunmuş olup güvenilirlik yüksektir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerle yapılan analiz sonucunda üniversite öğrencilerinin girişimciliklerinin yüksek olduğu sonucu bulunmuştur. Bu sonuç genel olarak literatürde yapılan araştırma sonuçları ile uyumludur. Araştırma sonucunda sağlanan verilerden hareketle öğrencilerin girişimcilikleri demografik değişkenlerle karşılaştırılarak test edilmiştir. Elde edilmiş olan verilere parametrik testlerden olan t-Testi ve Anova analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucu itibariyle girişimcilik potansiyeli yüksek olan üniversite öğrencilerinin daha kaliteli girişimcilik eğitimi ile desteklenmesi önerilebilir.

Keywords

Girişimci, Girişimci Özellikleri, Girişimcilik, Üniversite Öğrencileri, Demografik Değişkenler

Read: 744

Download: 239