TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DAİR BAZI ÖNERİLER
HISTORICAL PROCESS OF TURKISH LANGUAGE TEACHING AND SOME SUGGESTION ON TEACHING TURKISH TO FOREIGN STUDENTS

Author : Hüseyin Kürşat TÜRKAN
Number of pages : 147-158

Abstract

Dil, bir toplumun anlaşma vasıtası olmakla beraber aynı zamanda ait olduğu toplumun millî kültürünü taşımak ve yaymakla yükümlü önemli bir temsilci olarak görülmektedir. Hal böyleyken son derece hassas olunması gereken yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde tek amacın sadece Türkçenin öğretilmesi olmadığının bilincine de varılması gerekir. Eğer dil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı ise Türkçe öğrenmeye gönül vermiş kişilere Türkçenin yanında Türk millî kültürünün de aşılanması gerekmektedir. Küreselleşen dünyada son yıllarda bir hayli önem kazanan ve büyük bir pazar payının da olduğu bilinen dil öğretiminde profesyonel bir anlayışa sahip olunup tıpkı Batı’nın misyonerlik anlayışı gibi Türkçe öğretiminin de fırsat olarak görülüp bu noktada titizlenilmesi gerekir. İkinci bir dil olarak öğretilen her yabancı dilde olduğu gibi Türkçenin de yabancı dil olarak öğretiminde ana etken farklı kültürlere ait olan öğrencilere dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi temel becerileri kazandırabilmektir. Bu becerilerin kazandırılabilmesi unsuru yani Türkçenin öğretilmesi hedefi, bir kuşa benzetildiğinde bu kuşun bir kanadı eğitim bilimcilere aitken; diğer bir kanadının da Türkçe bilimiyle uğraşan akademisyenlere ait olduğu ifade edilmelidir. Özellikle bu iki disiplinin birbiriyle kuracağı koordine sayesinde ikinci dil olarak öğretilen Türkçe, daha etkili ve verimli bir yapıya kavuşacaktır. Günümüzde Türkçe, birçok ülkede ana dil / resmi dil olma özelliğine sahip olmasına rağmen, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi alanında çok fazla çalışma olmadığı fark edilmektedir. İlaveten ülkemiz için son derece yeni olarak algılanabilecek Türkçe öğretimi, gerek YÖK’e bağlı olan üniversitelerin TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) birimlerinde gerekse Yunus Emre Enstitülerine bağlı olarak yurt dışındaki kurumlarda faaliyet göstermektedir. Söz konusu çalışmada Türkçe öğretiminin tarihsel süreci ve Türkiye’deki TÖMER birimlerinde Türkçe öğretimiyle ilgili öneriler üzerinde durulacaktır.

Keywords

Dil, Kültür, Tarih, Eğitim, TÖMER

Read: 1,308

Download: 484