TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DAİR BAZI ÖNERİLER

Author:

Number of pages: 147-158
Year-Number: 2017- 60

Abstract

Dil, bir toplumun anlaşma vasıtası olmakla beraber aynı zamanda ait olduğu toplumun millî kültürünü taşımak ve yaymakla yükümlü önemli bir temsilci olarak görülmektedir. Hal böyleyken son derece hassas olunması gereken yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde tek amacın sadece Türkçenin öğretilmesi olmadığının bilincine de varılması gerekir. Eğer dil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı ise Türkçe öğrenmeye gönül vermiş kişilere Türkçenin yanında Türk millî kültürünün de aşılanması gerekmektedir. Küreselleşen dünyada son yıllarda bir hayli önem kazanan ve büyük bir pazar payının da olduğu bilinen dil öğretiminde profesyonel bir anlayışa sahip olunup tıpkı Batı’nın misyonerlik anlayışı gibi Türkçe öğretiminin de fırsat olarak görülüp bu noktada titizlenilmesi gerekir. İkinci bir dil olarak öğretilen her yabancı dilde olduğu gibi Türkçenin de yabancı dil olarak öğretiminde ana etken farklı kültürlere ait olan öğrencilere dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi temel becerileri kazandırabilmektir. Bu becerilerin kazandırılabilmesi unsuru yani Türkçenin öğretilmesi hedefi, bir kuşa benzetildiğinde bu kuşun bir kanadı eğitim bilimcilere aitken; diğer bir kanadının da Türkçe bilimiyle uğraşan akademisyenlere ait olduğu ifade edilmelidir. Özellikle bu iki disiplinin birbiriyle kuracağı koordine sayesinde ikinci dil olarak öğretilen Türkçe, daha etkili ve verimli bir yapıya kavuşacaktır. Günümüzde Türkçe, birçok ülkede ana dil / resmi dil olma özelliğine sahip olmasına rağmen, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi alanında çok fazla çalışma olmadığı fark edilmektedir. İlaveten ülkemiz için son derece yeni olarak algılanabilecek Türkçe öğretimi, gerek YÖK’e bağlı olan üniversitelerin TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) birimlerinde gerekse Yunus Emre Enstitülerine bağlı olarak yurt dışındaki kurumlarda faaliyet göstermektedir. Söz konusu çalışmada Türkçe öğretiminin tarihsel süreci ve Türkiye’deki TÖMER birimlerinde Türkçe öğretimiyle ilgili öneriler üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Language is not only a communication instrument of the society but also is regarded as an important representative which is liable for sustaining and spreading national culture of the society that belongs to. And yet, only objective in teaching Turkish as a foreign language that needs to be susceptible majorly must be comprehended not only teaching Turkish. If language is a holder of culture too, Turkish language as well as Turkish national culture should be suggested to people who aspire to learn Turkish. In globalising world, teaching language which has become crucial considerably recently and has been known that it has great market share should have professional comprehension and, as comprehension of being missionary of Europe, Turkish language should be counted as an opportunity and become across at this point. As so in every foreign language that is taught as a second language, main factor also in teaching Turkish as a foreign language is to gain basic learning outcome such as listening, reading, speaking and reading to students that have different cultures. The element of these abilities that are able to be gained, in other words, the goal of teaching Turkish should be stated that if it is resembled a bird, the wing of the bird belongs to pedagogues, other wing belongs to academicians who study about Turkish science. Especially, owing to these two disciplines coordinate with each other, Turkish which is taught as a second foreign language will retrieve more efficient and productive structure. Nowadays, even though Turkish is a native language / official language in many countries, it is noticed that there are not a lot of studies in teaching Turkish as a foreign language. In addition, teaching Turkish that has been only just perceived for our country is in service both in TOMER foundations of universities which belong to YOK (Council of Higher Education) and in councils in foreign countries which belong to Institution of Yunus Emre. The proposal will focus on the historical process of teaching Turkish and the suggestions related to Turkish teaching in TOMER units in Turkey.

Keywords