L.ULİTSKAYA’NIN “MEDEYA VE ÇOCUKLARI” ROMANINDA KADIN KARAKTER: “MEDEYA”
"MEDEA" FEMALE CHARACTER IN THE NOVEL "MEDEA AND HER CHILDREN" BY L.ULITSKAYA

Author : Reyhan ÇELİK
Number of pages : 121-130

Abstract

Lyudmila Ulitskaya Rus postmodernist kadın edebiyatının en önemli temsilcilerinden biridir. Ulitskaya’nın yirminci yüzyılın ikinci dönemine denk gelen yazarlık yaşamında, kendi ülkesinden önce Batı ülkelerinde okuyucunun hayranlığını kazandığı ve bununla birlikte birçok yabancı kuruluş tarafından ödüllendirildiği görülür. Fransızların Medici ödülü, İtalyanların Penne ve Guisippe Acerbi ödülleri bunlardan bazılarıdır. Yahudi asıllı bir yazar olan Ulitskaya’nın eserlerinde Rus Edebiyatını temsil eden eserlerde alışık olduğumuz ideolojik konulara rastlanılmaz. Günlük yaşamda, sıradan olan ve geçmişten günümüze insanlık tarihinde yaşanmış ve hala yaşanan belli başlı temalara ve konulara değinir. Bu nedenle de edebi sanatını “sessiz edebiyat” olarak tanımlar. Söz konusu temalar ağırlıklı olarak farklı etnik gruplara mensup kadın figürler üzerinden ele alınır. Ancak eserlerindeki kadın figürlerin, feminist düşüncelerle kaleme alınmadığı dikkat çeker. Bu nedenle de klasik Rus edebiyatının çizgilerini koruduğu düşünülür. Ulitskaya’nın edebi sanatındaki bir diğer önemli özellik de eserlerinde mitolojik unsurların yer almasıdır. Yirminci yüzyıl kadın edebiyatında genel anlamda dikkat çeken bu özellik, mitolojik figürlerin ve olayların toplumsal şartlara ve ihtiyaçlara göre yeniden yorumlanması olarak tanımlanabilir. Yazarın“Medeya ve Çocukları”(Medeya i yiyo deti) olarak Türkçe’ye çevrilen romanında da söz konusu özelliğin varlığı dikkat çeker. Romana adını veren baş figür Medeya’nın, Yunan mitolojisindeki Medeya figürünün farklı bir yorumu olduğu düşünülmektedir. Ulitskaya yarattığı Medeya figürü ile 20.yüzyıl Rus toplumsal yaşamında ihtiyaç duyulan aile ve ailede kadının önemine vurgu yapar. Her iki figür arasında bazı temel benzerlikler yer almakla birlikte yaşam felsefesi açısından temel farklılıklar dikkat çekicidir. Bu çalışmada, mitolojik Medaya figürü ile roman kahramanı Medeya Mendes Sinopli arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ele alınacaktır. Ayrıca hangi etnik gruba mensup olursa olsun, Ulitskaya’nın Medeya figürü üzerinden kadın dünyasına bakışı ortaya çıkarılmaya çalışılacak ve çoğulcu yöntem izlenecektir.

Keywords

Mitoloji, Medeya, L.Ulitskaya, Kadın Edebiyatı,Postmodernizm

Read: 1,350

Download: 515