KUR’AN’DA LİSAN KAVRAMI VE LİSANIN KÖKENİ

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Tefsir
Number of pages: 293-303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan temel unsurdur. Zira insanlar ancak dil sayesinde anlaşabilir ve birbiriyle iletişim kurabilirler. Lisan, Kur’an’da farklı anlamlarda kullanılan önemli kavramlardan biridir. Lisan kavramı, dil, lugat, mesaj, kelam, övgü, söz, mektup, tebliğ etmek, bildirmek, konuşmak gibi farklı anlamlara gelmektedir. Kur’an’da farklı münasebetlerle kullanılan lisan, dil kavramına en yakın kavramdır. Kur’an’da lisan, İnsanın bir uzvu olarak dil ve iletişim aracı olarak dil anlamında kullanılmıştır. Kur’an’da bu iki temel anlam dışında ise lisan, övgü ve beyan anlamında da kullanılmıştır. Farklı toplumlarda dil, dilin tanımı ve kökeni gibi hususlar ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Dilin kaynağı meselesi de her toplumda merak konusu olmuş ve bu konu çerçevesinde tartışmalar yapılmıştır. Kimi düşünürler dilin toplumsal bir uzlaşmaya dayalı olduğu savunurken, kimi düşünürler ise dilin kaynağını evrim şeklinde açıklamıştır. Kimi düşünürlere göre ise dil, insanlar tarafından ortaya konmuş bir olgudur. Kur’an’da ise dilin kökeni meselesi, Hz. Adem’e isimlerin öğretilmesi çerçevesinde ele alınmıştır. İslam kültürü içinde dilin menşei ile ilgili temel tartışma, dilin Allah’ın öğretmesi ile mi yoksa insanların uzlaşması sonucu mu meydana geldiği yönündedir. Bu çalışmamızda lisan kavramı ve lisanın kökeni ile ilgili görüşler ele alınmıştır. Ayrıca çalışmamızda Kur’an perspektifinden lisan kavramının semantik tahlili ve dilin kökeni meselesi de inceleme konusu yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The language is the basic element of communication among people. Because humans can only compromise and communicate through language. The language concept is used in the Qur’an in different meaning. Lisan concept has different meanings such as language, lugat, message, word, praise, letter, notify and talk. The lisan that is used in different ways in the Quran is the closest concept to the language. The language is used as a means of human language and language as a means of communication in the Quran. Apart from these two basic meanings, lisan is also used in meaning such as praise and declaration in the Quran. Different opinions have emerged in different societies about language, definition of language and its origin. The issue of the origin language has also become a curiosity in every society, and discussions have been made within this context. Some thinker difend that language is based on a social consensus and some thinker difend that source of language is a evolution. According to some thinkers language is a phenomenon revealed by people. The issue of the source of the language has been taken into consideration teaching names of Hz. Adam in the Qur’an. The basic debate about the origins of language in Islamic culture is the language has come to a conclusion with the teaching of God or the conciliation of people. The language concept and opinions about the source of language are discussed in this paper. Further more, the semantic analysis of the language concept from the Qur’anic perspective and the issue of the source of the language were discussed in the paper.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics