GÖÇMENLER İÇİN BARINMA, İSTİHDAM VE MEKÂNSAL ÇÖZÜMLERİ KAPSAYAN BİR YERLEŞİM MODELİ ÖNERİSİ
A SETTLEMENT MODEL PROPOSAL INCLUDING SHELTER, EMPLOYMENT AND SPATIAL SOLUTIONS FOR THE MIGRANTS

Author : Halil Cem SAYIN -- Saye Nihan ÇABUK - Verda CANBEY ÖZGÜLER - Ayşecan AKŞİT - Alper ÇABUK
Number of pages : 351-368

Abstract

Gelişen teknolojiyle birlikte küreselleşen ve dijitalleşen Dünya’da dinamikler değişmekte ve problemler artmaktadır. Bu problemlerden birisi, yaşamını devam ettirme kaygısıyla göç ederek temel ihtiyaçlardan olan barınma ihtiyacını karşılayamaz hale gelen insanlarla ilgilidir. Hem bu soruna bir çözüm bulmak hem de yerleşmelerin daha sürdürülebilir olmasını sağlamak için yeni bir yerleşim modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada; değişen dinamikler ve sürdürülebilir kalkınmanın insan ve çevre ile doğrudan ilişkili bir kalkınma hareketi olduğu göz önüne alınarak, mekânsal çözümlerin yanı sıra altyapı, enerji, istihdam, sosyal ve kültürel unsurları ele alan esnek bir yerleşim modeli önerisi geliştirilmektedir. Bu kapsamda göç problemi ele alınmıştır. Bu model öne sürülürken Dünya’da yerleşim alanlarına yönelik politikalardan ve Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nın akıllı kentlere yönelik içeriğinden destek alınmıştır. Kent kır kavramlarının iç içe geçtiği bir yaklaşım çerçevesinde göçmenlerin barınma, istihdam ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir yerleşim modeli ortaya konulması çalışmanın hedefleri arasındadır. Yaşanabilir yerleşmelerin elde edilebilmesi için mevcut sorunun anlaşılması ve yeni bir tanımlamayla çözüm önerisinin ortaya konulması gerekmektedir. Çalışma kapsamında öncelikli olarak barınma, korunma, beslenme, geçim sağlama gibi temel ihtiyaçlar sonrasında sosyal ihtiyaçlar ile ilgili yapılması gerekenler ortaya konulacak, konulan bu gereklilikler çerçevesinde ortaya çıkan modelin ardından hızlı şekilde üretilebilen, konforlu, ekonomik ve ekolojik yapı tasarım önerileri geliştirilecektir.

Keywords

Eko-Mimari, Eko-Sürdürülebilirlik, Akıllı Kent, Göç, Ekolojik Yerleşim

Read: 789

Download: 251