KADINA İLİŞKİN NAMUS ANLAYIŞI, DEĞERLER VE CİNSİYET ROLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE PERCEPTION OF HONOR IN RELATED TO WOMEN, VALUES AND SEX ROLES

Author : Fatma Gül CİRHİNOĞLU -- Ahmet Fatih ŞENEL
Number of pages : 311-324

Abstract

Bireyin sahip olduğu değerler ve toplumun bireye verdiği cinsiyet rolü bireyin hayatındaki birçok konuyu etkiler. Bireyin kadına yönelik namus anlayışının oluşmasında da şüphesiz bu değişkenlerin etkisi vardır. Bu bağlamda çalışmamızın ilk amacı kadına ilişkin namus anlayışı, değerler ve cinsiyet rolleri arasındaki ilişkileri saptamaktır. İkinci amacı ise bireyin sahip olduğu belirli demografik özelliklerin kadına ilişkin namus anlayışını yordamdaki rolünü anlamaktır. Çalışmamız gönüllülük esasına dayanarak seçilen, üniversite öğrencisi 186 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 18 - 45 yaş arasında 108 kadın ve 78 erkekten oluşmaktadır. Çalınmamızda veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutum Ölçeği, Schwartz Değerler Ölçeği, Bem Cinsiyet Rolü Envanteri kullanılmıştır. Çalışmamızda verilerin analiz aşamasında Çoklu Regresyon analizi ve T Test Yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmamızın sonucunda kadına ilişkin eşitlikçi ve geleneksel namus anlayışı; evrenselcilik ve iyiliksever değerler; erkeksi ve kadınsı cinsiyet rolü açısından cinsiyetler arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Kadınlar eşitlikçi namus anlayışı; evrenselcilik ve iyiliksever değerler ve kadınsı cinsiyet rolü ölçümlerinden daha yüksek puan alırken erkekler geleneksel namus anlayışı ve erkeksi cinsiyet rolü ölçümlerinden daha yüksek puan almıştır. Cinsiyet ve dine verilen önem değişkenleri kadına ilişkin geleneksel namus anlayışını anlamlı düzeyde yordamıştır. Cinsiyet, dine verilen önem, güç ve evrenselcilik değişkenleri kadına ilişkin eşitlikçi namus anlayışını anlamlı düzeyde yordamıştır.

Keywords

Namus, Dindarlık, Kadınsılık, Erkeksilik, Değerler

Read: 1,225

Download: 542