İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GİRİŞ AŞAMASINDAKİ TARİH KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ : MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ
LEVELS OF UNDERSTANDING OF THE HISTORY CONCEPTS AT THE ENTRANCE STAGE IN THE 4TH GRADE SOCIAL STUDIES LESSON OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: THE CASE OF MANISA DEMIRCI DISTRICT

Author : Gülşen ALTINTAŞ -- Nihat KARAER
Number of pages : 17-27

Abstract

Bu araştırmanın amacı; ilkokul öğrencilerinin 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde giriş aşamasındaki tarih kavramlarını anlama düzeylerini incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmaya, maksimum çeşitlik örneklem seçimine göre Manisa İli Demirci ilçesinde yer alan üst-orta ve alt sosyo ekonomik düzeyden dört farklı ilkokuldan toplam 31 öğrenci katılmıştır. Araştırmada 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer alan “ Birey ve Toplum ” öğrenme alanındaki “ Yaşadıklarımı Sıralıyorum ” ve “ Ülkemin Vatandaşıyım ” ; “Kültür ve Miras” öğrenme alanındaki “Kültürel Zenginliğimiz” ve “Kuruluştan Kurtuluşa” ; ” Güç Yönetim Toplum” öğrenme alanındaki “Ulusal Egemenliğimizin Simgesi “ konularındaki giriş düzeyinde yer alan altı tarih kavramına( Kronoloji, Kanıt, Savaş, Tören, Millet, Gelenek) göre incelenmiş, öğrencilerden bu kavramları tanımlamaları ve örneklendirmeleri istenmiştir. Bu işlem öğrenme süreci öncesinde ve sonrasında tekrar edilmiştir. Öğrencilerin kavramlara verdikleri cevaplar ve örnekler kendi içinde kategorilere göre analiz edilmiştir. Öğrencilerin öğrenme süreci sonunda açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda giriş düzeyindeki tarih kavramlarını kavrama düzeyinde ifade ettikleri ve doğru örnekler verdikleri görülmüştür. Yapılan bu çalışma kavramları öğretmede öğrencilerin gerçek ve yanlışı ayırt edebilmelerini, hatırlamayı kolaylaştırma, problem çözme ve akıl yürütme becerilerini geliştirme açısından önemlidir. Çalışma farklı sınıf düzeyleri ile tekrarlanabilir. Öğrenme sürecinde yer alan ve öğretilmesi planlanan farklı disiplinlerdeki kavramlar ile çalışılabilir.

Keywords

İlkokul, Sosyal Bilgiler, Tarih, Giriş Düzeyi Kavram, Öğrenci

Read: 1,245

Download: 455