İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE GİRİŞ AŞAMASINDAKİ TARİH KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ : MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018- 65
Language : null
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 17-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; ilkokul öğrencilerinin 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde giriş aşamasındaki tarih kavramlarını anlama düzeylerini incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmaya, maksimum çeşitlik örneklem seçimine göre Manisa İli Demirci ilçesinde yer alan üst-orta ve alt sosyo ekonomik düzeyden dört farklı ilkokuldan toplam 31 öğrenci katılmıştır. Araştırmada 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yer alan “ Birey ve Toplum ” öğrenme alanındaki “ Yaşadıklarımı Sıralıyorum ” ve “ Ülkemin Vatandaşıyım ” ; “Kültür ve Miras” öğrenme alanındaki “Kültürel Zenginliğimiz” ve “Kuruluştan Kurtuluşa” ; ” Güç Yönetim Toplum” öğrenme alanındaki “Ulusal Egemenliğimizin Simgesi “ konularındaki giriş düzeyinde yer alan altı tarih kavramına( Kronoloji, Kanıt, Savaş, Tören, Millet, Gelenek) göre incelenmiş, öğrencilerden bu kavramları tanımlamaları ve örneklendirmeleri istenmiştir. Bu işlem öğrenme süreci öncesinde ve sonrasında tekrar edilmiştir. Öğrencilerin kavramlara verdikleri cevaplar ve örnekler kendi içinde kategorilere göre analiz edilmiştir. Öğrencilerin öğrenme süreci sonunda açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda giriş düzeyindeki tarih kavramlarını kavrama düzeyinde ifade ettikleri ve doğru örnekler verdikleri görülmüştür. Yapılan bu çalışma kavramları öğretmede öğrencilerin gerçek ve yanlışı ayırt edebilmelerini, hatırlamayı kolaylaştırma, problem çözme ve akıl yürütme becerilerini geliştirme açısından önemlidir. Çalışma farklı sınıf düzeyleri ile tekrarlanabilir. Öğrenme sürecinde yer alan ve öğretilmesi planlanan farklı disiplinlerdeki kavramlar ile çalışılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the level of understanding the history concepts at the entrance stage in the 4th grade Social Studies course of elementary school students. The study was conducted with descriptive analysis of qualitative research methods. Content analysis was used to analyze the data. A total of 31 students from four different primary schools participated in the study from the upper-middle and lower socio-economic level in the district of Manisa Demirci according to the maximum

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics