ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF TEACHING PRACTICE COURSE ACCORDING TO OPINIONS OF MENTOR TEACHERS

Author : Mecit ASLAN -- Mustafa SAĞLAM
Number of pages : 33-50

Abstract

Bu çalışmada öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi desenlerinden açıklayıcı karma desen kullanılmıştır. Program değerlendirme modeli olarak ise, Stufflebeam’ın Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün Değerlendirme Modeli (CIPP) kullanılmıştır. Çalışmanın nicel verileri 4 farklı ilde (İzmir, Diyarbakır, Konya ve Van) bulunan okullarda görev yapan 314 uygulama öğretmeninden, nitel verileri ise Van ilinde görev yapan 18 uygulama öğretmeninden elde edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Anketi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS ve nVivo paket programları kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, nitel verilerin analizinde ise nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde Miles & Huberman (1994) güvenirlik formülü (Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) kullanılmış ve kodlayıcılar arasındaki uyum oranı %89.9 olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, bağlam, girdi ve süreç boyutlarında aksayan noktalar bulunmakla birlikte öğretmenlik uygulaması dersinin genel olarak faydalı bir ders olduğu ortaya çıkmıştır. Ulaşılan sonuçlara bağlı olarak öğretmenlik uygulamasının süresinin arttırılması, süreçte ölçme-değerlendirme çalışmalarına daha fazla yer verilmesi, okul-aile işbirliği çalışmaları, idari çalışmalar, sosyal-kültürel faaliyetler vb. çalışmalara da yer verilmesi önerilebilir. Ayrıca, uygulama öğretmeni ve öğretim elemanının sorumlu olduğu öğretmen adayı sayısının azaltılması gerekmektedir.

Keywords

Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmen Eğitimi, Program Değerlendirme, Uygulama Öğretmeni, CIPP

Read: 1,382

Download: 467