ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Eğitim Programları ve Öğretim
Number of pages: 33-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi desenlerinden açıklayıcı karma desen kullanılmıştır. Program değerlendirme modeli olarak ise, Stufflebeam’ın Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün Değerlendirme Modeli (CIPP) kullanılmıştır. Çalışmanın nicel verileri 4 farklı ilde (İzmir, Diyarbakır, Konya ve Van) bulunan okullarda görev yapan 314 uygulama öğretmeninden, nitel verileri ise Van ilinde görev yapan 18 uygulama öğretmeninden elde edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Anketi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS ve nVivo paket programları kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, nitel verilerin analizinde ise nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde Miles & Huberman (1994) güvenirlik formülü (Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) kullanılmış ve kodlayıcılar arasındaki uyum oranı %89.9 olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, bağlam, girdi ve süreç boyutlarında aksayan noktalar bulunmakla birlikte öğretmenlik uygulaması dersinin genel olarak faydalı bir ders olduğu ortaya çıkmıştır. Ulaşılan sonuçlara bağlı olarak öğretmenlik uygulamasının süresinin arttırılması, süreçte ölçme-değerlendirme çalışmalarına daha fazla yer verilmesi, okul-aile işbirliği çalışmaları, idari çalışmalar, sosyal-kültürel faaliyetler vb. çalışmalara da yer verilmesi önerilebilir. Ayrıca, uygulama öğretmeni ve öğretim elemanının sorumlu olduğu öğretmen adayı sayısının azaltılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate teaching practice course in terms of mentor teachers. The present study was conducted in accordance with sequential exploratory mixed method design. Stufflebeam’s Context, Input, Process and Product Evaluation Model (CIPP) was used as curriculum evaluation model. Firstly, the quantitative data of the study was collected from 314 mentor teachers in four cities (İzmir, Diyarbakır, Konya, and Van) in Turkey. Secondly, qualitative data was obtained by semi-structured interviewing with 18 mentor teachers training in Van. A survey and a semi-structured interview form were used as data collection tools. SPSS and nVivo packet programs were performed in the analysis of obtained data. Descriptive statistics were used to analiyze the quantitative data and descriptive technique was used to analyze qualitative data. Miles & Huberman (1994) reliability formule was used in the analysis of qualitative data, and the correspondence between the coders was determined as 89.9%. As a result of the study, it was revealed that teaching practice course is generally useful even though there are some halting points in context, input and process of the course. Depending on the results, it is suggested that the duration of teachin practice should be increase, more measurement and assessment studies should be done, and as well as ongoing studies, school-family cooperation activities, administrative studies and social-cultural activities should be done in the process of teaching practice. In addition, it is necessary to reduce the number of student teachers in the responsibility of teachers and instructors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics