İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ DİJİTAL VATANDAŞLIK VE ALT BOYUTLARI AÇISINDAN YETERLİLİĞİ
THE COMPETENCY OF THE PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF THE DIGITAL CITIZENSHIP AND ITS SUB-DIMENSIONS

Author : Erhan GÖRMEZ
Number of pages : 1-15

Abstract

Bireylerin çok hızlı gelişen ve değişen dijital dünyanın zararlarından korunmaları ama faydalarından da yararlanmaları eğitimle olabilecek bir durumdur. Bu bağlamda verilen eğitimlerden biri de dijital vatandaşlık eğitimidir. Bu eğitiminin en temel amacı dijital teknolojik ürünleri etkili ve nitelikli bir biçimde kullanma alışkanlığını bireye kazandırmaktır. Mevcut eğitim ortamında amacı nitelikli vatandaşlar yetiştirmek olan Sosyal Bilgiler öğretim programının dijital vatandaşlık ve alt boyutlarını öğrenciye kazandırmak için en uygun öğretim programı olduğu söylenebilir. Programın 2005 yılında yapılandırmacı bir yaklaşımla hazırlanmış olması ve bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin becerilere, kavramlara ve etkinlik örneklerine yer vermesi dijital vatandaşlık ve alt boyutlarının aktarımı için uygun bir yapıda olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırma da 2004-2005 yılları arasında yeniden yapılandırılan ve 2012 yılında güncellenen ilkokul sosyal bigiler programındaki öğrenme alanlarının dijital vatandaşlık ve altboyutları açından yeterliliğini orataya koymayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doküman incelemesi aşamalarına göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucu genel olarak değerlendirildiğinde Birey ve Toplum; Kültür ve Miras; İnsanlar, Yerler ve Çevreler; Üretim, Dağıtım ve Tüketim; Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler; Güç, Yönetim ve Toplum; Küresel Bağlantılar adlı öğrenme alanları ile ilişkili ünite ve kazanımların Dijital vatandaşlık ve alt boyutları açısından yeterli olmadıkları; teknoloji ile ilgili en çok ünite ve kazanımın yer aldığı öğrenme alanın Bilim, Teknoloji ve Toplum adlı öğrenme alanı olduğu ama bu öğrenme alanın da içerik olarak dijital vatandaşlık ve alt boyutlarına yeteri kadar değinmediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

İlkokul, Sosyal Bilgiler Programı, Dijital Vatandaşlık ve Alt Boyutları

Read: 1,406

Download: 506