SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIRMA PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEDE SEZGİSEL KURAL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF 8TH GRADE STUDENTS’ USE OF INTUITIVE RULES IN SOLVING COMPARISON PROBLEMS

Author : Esra FİDAN -- Sare ŞENGÜL
Number of pages : 9-28

Abstract

Öğrenmeye etki eden faktörler arasında öğrenen bireyin sezgilerinin önemi tartışılmazdır. Matematik ve fen eğitiminde sezgisel kural teorisi adıyla bilinen teoriye göre bireylerin karşılaştıkları kavramsal olarak ilişkili olmayan durumlarda bazı benzer tepkiler vermeleri ortak bazı sezgisel kuralların etkisinde kalmalarından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı 8.sınıf öğrencilerinin farklı türde karşılaştırma problemlerine verdikleri cevapların ‘aynı A - aynı B’ ve ‘daha fazla A - daha fazla B’ sezgisel kuralları açısından incelenmesidir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem uygulanmıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Katılımcılar İstanbul ili Anadolu yakasındaki bir devlet ortaokulunun 8. sınıfına devam eden 20’si kız, 10’u erkek toplam 30 öğrencidir. Araştırma verileri çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan Sezgisel Kural Testi ile toplanmıştır. Sorulardan 5’i aynı A – aynı B, 5’i ise daha fazla A – daha fazla B sezgisel kurallarını ölçme amacına yöneliktir. Her bir soruda öğrenciler doğru olduğunu düşündükleri seçeneği işaretlemelerinin yanında seçimlerini gerekçelendirmelerinin istendiği açıklama bölümünü doldurmuşlar, böylece araştırmaya nitel veri sağlanmıştır. Verilerin nicel analizinde her bir soru için doğru seçeneği ve sezgisel kurala ilişkin seçeneği işaretleyen öğrencilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Nitel analiz kısmında ise öğrencilerin yaptıkları açıklamalar cevapla aynı doğrultuda ve cevapla tutarsız şeklinde kodlanarak bunlara ait yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıştır. Bulgular öğrencilerin testteki sorularda yoklanması amaçlanan sezgisel kurallara yönelik seçenekleri işaretleme yüzdelerinin %20 ile %66,7 arasında değiştiğini göstermiştir. Sezgisel olarak düzenlenen seçeneği işaretleyen öğrencilerin açıklamalarında büyük çoğunlukla ilgili sezgisel kurala yönelik karakteristik ifadeler kullandıkları görülmüştür.

Keywords

Sezgisel Kural Teorisi, Aynı A – Aynı B, Daha Fazla A – Daha Fazla B

Read: 1,300

Download: 489