KÜLTÜREL DEĞERLERİN AKTARIMINDA MÜZİK EĞİTİMİ VE DEĞERLER EĞİTİMİNİN BİRBİRİNE ETKİSİ VE KATKILARI
INFLUENCES AND CONTRIBUTIONS OF MUSIC EDUCATION AND VALUES EDUCATION TO EACH OTHER THRU THE TRANSFER OF CULTURAL VALUES

Author : Sevan NART
Number of pages : 77-89

Abstract

Bir toplumu meydana getiren dil, din, tarih, sanat, örf, gelenek, normlar gibi ögelerin tümü o toplumun kültürünü yansıtır. Bu kültürel yapı her toplumda değişiklik gösterir. Başka bir deyişle, her toplumun geçmişten getirdiği ortak kültürel değerleri vardır. Eğitim ile ulaşılmak istenilen hedeflerden biri de toplumsal yapıyı bir arada tutan bu ortak değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Bireylerde olumlu, istendik davranış değişikliği oluşturma süreci olarak tanımlanan eğitimin en temel hedefi öğretim yoluyla bireylere ortak duygu ve bilinç kazandırmaktır. Çünkü toplumların varlıklarını sağlıklı sürdürebilmeleri ve toplumsal sorunların çözümü için belli değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması gerekmektedir. Bu çalışmada tarama modeline dayalı betimsel bir yöntem izlenerek, bir kültürel aktarım aracı olan müziğin/müzik eğitiminin ve değerler eğitiminin birbirlerine ve kültürel değerlerin aktarımına etkisi ve katkısı araştırılmıştır. Hem müzik eğitiminin hem de değerler eğitiminin en önemli işlevi, ortak kültürel değerlerin aktarımı yoluyla bireyin karakterini ve dolayısıyla sosyal hayatını olumlu yönde biçimlendirmektir. Sonuç olarak, müzik eğitiminin, değerlerin kazandırılmasında etkili bir yöntem ve araç olacağı; benzer şekilde, değerler eğitiminde kullanılacak uygun çocuk şarkıları ile değerlerin kazandırılmasının kolaylaşacağı düşünülmektedir. Ayrıca, toplu müzik etkinlikleri yoluyla çocuklar toplumsal ve insani değerleri (hoşgörü, paylaşma, sorumluluk, dostluk, sabır, eşitlik ve benzeri) daha kolay ve doğrudan kazanabilecektir. Bu çalışmanın değerler eğitiminde müziğin, müzik eğitiminde de değerler eğitiminin yerinin ortaya konması ve konuya dikkatin çekilmesi açısından ve benzer araştırmalara kaynak oluşturabileceğinden önem taşıdığı düşünülmektedir.

Keywords

Kültür, Kültür Aktarımı, Müzik Eğitimi, Değerler Eğitimi

Read: 1,318

Download: 493