AFET VE KALKINMA İLİŞKİSİNDE KADIN

Author:

Number of pages: 359-374
Year-Number: 2017- 59

Abstract

Bir ülkenin gelişimi, ekonomideki üretim faktörlerinin ve kişi başına düşen gelirin artmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ancak mevcut gelişim doğal afetler sonucunda aksayabilmekte ve ciddi ekonomik ve sosyal kayıplara neden olabilmektedir. Toplumun birlikte üreterek oluşturduğu kaynakların bir anda yok olması, can kayıplarının yanında ekonomik ve sosyal krizlerin de tetikleyicisi olabilmektedir. Bu durum ise, kaynakların farklı alanlarda kullanımı nedeniyle üretim hacminin düşmesine ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olabilmektedir. Toplumun bütün kesimleri afetlerden olumsuz etkilenmekte ancak kadın ve çocukların afetler karşısındaki korunmasızlığı daha öne çıkmaktadır. Kadın bir ülkenin ekonomisinin gelişmesi açısından önemli aktörlerden birisidir. Kadın yetiştirdiği birey dışında, kendisi de işgücüne katılım ve sosyal organizasyonlara dâhil olması sonucunda ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunabileceği gibi, afetlere karşı daha etkili bir şekilde, mücadele sürecinde yer alabilecektir. Sürdürülebilir kalkınmanın önündeki önemli engellerden biri afetlerdir. Sahip olunan kaynakların gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda, doğal afetlerle mücadele etmek ve afet sonrası zararları minimize etmek önem arz etmektedir. Dolayısıyla afet riskini azaltabilmek için kadınların afet yönetim süreçlerine dâhil edilmesi ve etkin bir şekilde katılımının sağlanması gerekmektedir. Bu çalışma afetlerden en fazla etkilenen kadınların, doğal afet zararlarının azaltması ile ilgili politikalara katılmasına yönelik olarak öneriler geliştirmeyi ve afet yönetiminde kadının rolünü arttırmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Economic development of a country depends on increase of production factors and income per capita. However, current developments can be went wrong as a result of natural disasters and can be caused serious economic and social losses. The disappearance of the resources which are created community by producing with together beside the loss of life can be trigger in economic and social crises. This situation can induce fall volume of production and slow down of economic growth due to the use of resources in different areas. All parts of the society are affected negatively by disasters, but the vulnerability of women and children to disasters are more prominent. Woman is one of the most important actors in the development of the economy of a country. Apart from i

Keywords