İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN AHP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 275-294
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güvenliği konusunda daha bilinçli çalışma eğilimi içindedirler. Çünkü iyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi iş verimliliği dolayısıyla üretim verimliliğini arttıracaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerlerindeki çalışma şartlarının, sağlık ve güvenlik içinde yürütülmesini, çalışanların iş esnasında ortaya çıkacak tehlikelerden bedensel ve ruhsal olarak korunmasını hedefler ve bu hedef doğrultusunda iş yerinde hukuki, teknik ve tıbbi önlemler alınmasını sağlar. İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi ise, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olması ve is sağlığı-güvenliği çalışmalarının işletmenin genel stratejisi ile uyumlu olacak şekilde yürütülmesi için kullanılır. Sistemin performansının sık aralıklarla değerlendirilmesi ise işletmenin etkinliği ve verimliliği açısından önemlidir. Bu çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performans kriterleri ele alınmıştır. Öncelikle OHSAS-18001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemleri incelenerek değerlendirilecek 80 adet performans göstergesi belirlenmiş ve bunlar Politika, Organizasyon, Planlama ve Uygulama, Değerlendirme olarak 5 ana başlıkta toplulaştırılmıştır. Daha sonra bu performans göstergeleri İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan ve çalışma içerisinde de Karar Verici olarak tanımlanmış olan uzmanlarla birlikte değerlendirilmiş ve yapılan ikili karşılaştırma anketleri ile sayısal veriler elde edilmiştir. Elde edilen sayısal verilerin AHP yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi sonucunda kilit performans göstergeleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak AHP yönteminin kullanılması ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performans ölçümü için belirlenmiş olan 80 adet performans göstergesinin tamamını kullanmak yerine elde edilen kilit performans göstergeleri ile performans ölçümünün yapılabilirliği incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, both in the world and in Turkey, businesses tend to work more consciously on occupational health and safety. Since a good Occupational Health and Safety (OHS) system will increase production efficiency due to work efficiency. OHS aims to ensure that working conditions in the workplace are carried out in health and safety and those employees are physically and mentally protected from the hazards that may arise during work and provide legal, technical and medical precautions in the workplace in line with this goal. The OHS Management System is used to help businesses achieve their goals and to ensure that health and safety work is compatible with the overall strategy of the business. Frequent evaluation of the system's performance is crucial to the effectiveness and efficiency of the business. In this study, the performance criteria of the Occupational Health and Safety Management System are considered. Firstly, 80 performance indicators to be evaluated by examining OHSAS-18001 and ISO 45001 Management Systems have been determined. These are summarized in 5 main sections as Policy, Organization, Planning and Implementation, Evaluation. Then these performance indicators were evaluated together with experts who were working in the field of Occupational Health and Safety and who were defined as Decision Makers in the study and numerical data were obtained through the binary comparison surveys. Key performance indicators were determined by evaluating the numerical data obtained using the AHP method. As a result, using the AHP method, rather than using all of the 80 performance indicators set for the Occupational Health and Safety Management System performance measurement, the feasibility of performance measurement with the key performance indicators obtained has been examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics