ENTELEKTÜEL SERMAYE ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN TESTİ: TÜRKİYE’NİN İLK 1000 SANAYİ KURULUŞU’NDA AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
VALIDITY AND RELIABILITY TESTING OF INTELLECTUAL CAPITAL SCALE: AN EMPIRICAL STUDY IN TOP 1000 INDUSTRIAL ENTERPRISES OF TURKEY

Author : Burak ÖZDEMİR -- Deniz TAŞCI
Number of pages : 363-372

Abstract

Bu araştırmanın amacı Entelektüel Sermaye Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğini İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ilk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu üzerinde belirlemektir. Araştırma İSO ilk 1000 Sanayi Kuruluşu listelerinden tam sayım yöntemiyle ulaşılan 213 şirket ile yürütülmüştür. Entelektüel Sermaye Ölçeği 14 ifade ve insan sermayesi, sosyal sermaye ve yapısal sermaye alt boyutlarından oluşmaktadır. Araştırmada, Türkçeye uyarlanan Entelektüel Sermaye Ölçeği’nin, güvenirlik analizi, keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, AVE (açıklanan ortalama varyans) ve CR (iç tutarlık güvenirlik) değerlerinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Keşfedici faktör analizi sonucunda Entelektüel Sermaye Ölçeği üç alt boyuta ayrılmaktadır. Bu boyutlar ölçeğin orijinal hali ile aynı boyutlardır ve aynı ifadeleri içermektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde ise revize edilmiş model kabul edilebilir uyum iyiliği değerlerine sahiptir (X2/df= 2,37; RMSEA= ,08, GFI= ,9 ve CFI= ,91). Entelektüel Sermaye Ölçeği Cronbach Alfa güvenirlik değeri ,86’dır. Cronbach Alfa değeri insan sermayesi için ,82; sosyal sermaye için ,79 ve yapısal sermaye için ,68 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin yakınsak ve ıraksak geçerliliği de bulgularla ortaya konmuştur. Her bir boyuta ilişkin CR değerleri ,7’nin üzerinde ve AVE değerleri kabul edilebilir düzeydedir. Bu yönleriyle Entelektüel Sermaye Ölçeği Türkiye’de uygulandığında ölçeğin orijinal ilk hali ile birebir benzerlik göstermiştir. Ölçek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak yerel literatüre ve daha sonraki araştırmalara katkı sağlayıcı niteliktedir.

Keywords

Entelektüel Sermaye Ölçeği, Güvenirlik analizi, Keşfedici Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Read: 793

Download: 254