PROJE TABANLI YEREL KALKINMA ÇALIŞMALARINDA PROJE ALANINDA İNCELEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
TECHNIQUES OF MEASUREMENT AND ASSESMENT OF THE EXAMINATİON IN THE PROJECT AREA IN STUDYING LOCAL DEVELOPMENT BASED ON A PROJECT

Author : Abdulkadir DAĞLI -- Birol AKGÜL
Number of pages : 229-238

Abstract

Günümüzde Türkiye genelinde gerçekleştirilen proje uygulamalarının büyük bir kısmının başarısız olmasının nedeni; projelerin alan inceleme, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının etkin şekilde yapılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle; Proje tabanlı yerel kalkınma çalışmalarının başarılı olabilmesi için proje alanında gerçekleştirilecek inceleme, ölçüm ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Kalkınma çalışmaları, dünya çapında incelendiğinde; gelişmiş ülkelerin kaynaklarını öncelikle yerel kalkınma projelerine aktardıkları daha sonraki aşamalarda ise büyük ölçekli milli kalkınma projelerine tahsis ettikleri tespit edilmektedir. Dünyadaki kalkınmasını sağlamış birçok ülkenin kalkınma çalışmaları analiz edildiğinde; Türkiye’nin kalkınmasının sağlanması için de yerel kalkınma çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiği yargısına ulaşılabilir. Proje uygulamalarının başarılı olabilmesi için izlenecek en etkin yöntemlerden birisi de belli bir modele dayalı inceleme, ölçüm ve değerlendirme tekniklerinin uygulanmasıdır. Bu çalışmada faydalı model telif tescil hakları alınmış olan Odaklı Yerel Kalkınma (OYKA) Modelinden yararlanılmıştır. OYKA Modeline göre; belirlenen yörenin sahip olduğu kaynak, imkân ve eserlere göre nicel çeşitlilik ve farklılık gösterebilmektedir. Örneğin açık alan (arazi), mağaralar, sanayi tesisleri, tarımsal işletmeler, tehlikeli kimyasal tesisler ve tarihi mekânlar gibi farklı alan inceleme, ölçüm ve değerlendirme çalışmaları olabilmektedir. Proje alanında gerçekleştirilen inceleme ve ölçüm çalışmaları kapsamında; proje ekibinin kıyafet seçimi ve ekipman temininden ilk yardım uygulamalarına, ölçü aletleri kullanılmasından numunelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini belirleyebilmek için laboratuvar analizlerin yapılmasına kadar tüm çalışmalar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Keywords

Yerel Kalkınma, Alan İnceleme, Proje, Ölçme, Değerlendirme

Read: 877

Download: 296