MERHAMET VE DİNDARLIK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
COMPASSION AND RELIGIOSITY: AN EMPIRICAL RESEARCH ON UNIVERSTY STUDENTS

Author : Hızır HACIKELEŞOĞLU -- Saffet KARTOPU
Number of pages : 203-227

Abstract

Bu araştırmanın temel problemi, üniversite öğrencilerinin dindarlık eğilimlerine göre merhamet düzeylerinde herhangi bir farklılaşmanın olup olmadığını incelemektir. Merhamet duygusu, tüm insanlığa hitap eden ortak bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen tüm dinlerde merhametin vurgulanması, evrensel bir niteliğe sahip olduğunu desteklemektedir. Dinin veya insanda yansıması olan dindarlığın merhamet duygusunu güdüleyici bir güç olduğu varsayılmakta ve kendisini dindar olarak tanımlayan kişiler açısından merhamet duygusu, dinin üzerinde sıkça durduğu bir olgu olarak önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla merhamet duygusunun bireyin psikolojik dünyası üzerindeki yansımalarının ne olduğu merak edilmekte ve merhamet duygusunu dindarlık üzerinden anlama ve açıklama çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu çerçevede araştırma, merhamet duygusunun dindarlık eğilimlerine göre ortaya çıkan farklılaşmalarını Gümüşhane Üniversitesi örnekleminde araştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Gümüşhane Üniversitesi bünyesindeki İlahiyat Fakültesi (n:99), Besyo (n: 96), Edebiyat Fakültesi (n: 99), Sağlık Bilimleri Fakültesi (n: 96), ve İktisâdi ve İdâri Bilimler Fakültesi (n:100) öğrencilerinden tesâdüfi yöntemle seçilmiş 490 kişiden oluşan örneklem grubunun merhamet duygusu düzeyleri ortaya çıkarılarak dindarlık eğilimlerine göre oluşan farklılaşmalar tespit edilmiştir. Uygulama Mayıs 2017’de gerçekleştirilmiş ve araştırmada, Frekans, T-Test, Tek Yönlü Anova Testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kendisini ‘dindar’ olarak görenlerin merhamet duygusu düzeyinin kendisini ‘dindar’ olarak görmeyenlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Merhamet, Dindarlık Eğilimi, Empati, Acıma, Affetme, Üniversite Öğrencileri

Read: 1,312

Download: 467