MERHAMET VE DİNDARLIK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017- 59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Din Psikolojisi
Number of pages: 203-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel problemi, üniversite öğrencilerinin dindarlık eğilimlerine göre merhamet düzeylerinde herhangi bir farklılaşmanın olup olmadığını incelemektir. Merhamet duygusu, tüm insanlığa hitap eden ortak bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen tüm dinlerde merhametin vurgulanması, evrensel bir niteliğe sahip olduğunu desteklemektedir. Dinin veya insanda yansıması olan dindarlığın merhamet duygusunu güdüleyici bir güç olduğu varsayılmakta ve kendisini dindar olarak tanımlayan kişiler açısından merhamet duygusu, dinin üzerinde sıkça durduğu bir olgu olarak önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla merhamet duygusunun bireyin psikolojik dünyası üzerindeki yansımalarının ne olduğu merak edilmekte ve merhamet duygusunu dindarlık üzerinden anlama ve açıklama çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu çerçevede araştırma, merhamet duygusunun dindarlık eğilimlerine göre ortaya çıkan farklılaşmalarını Gümüşhane Üniversitesi örnekleminde araştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Gümüşhane Üniversitesi bünyesindeki İlahiyat Fakültesi (n:99), Besyo (n: 96), Edebiyat Fakültesi (n: 99), Sağlık Bilimleri Fakültesi (n: 96), ve İktisâdi ve İdâri Bilimler Fakültesi (n:100) öğrencilerinden tesâdüfi yöntemle seçilmiş 490 kişiden oluşan örneklem grubunun merhamet duygusu düzeyleri ortaya çıkarılarak dindarlık eğilimlerine göre oluşan farklılaşmalar tespit edilmiştir. Uygulama Mayıs 2017’de gerçekleştirilmiş ve araştırmada, Frekans, T-Test, Tek Yönlü Anova Testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kendisini ‘dindar’ olarak görenlerin merhamet duygusu düzeyinin kendisini ‘dindar’ olarak görmeyenlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it is expressed as the basic problem whether there is a change in the level of compassion according to the religiousness tendency of the students of the university. The sense of compassion in terms of those who define himself as religious is important as a phenomenon frequently stuck on religion. Therefore, it is important to understand and explain the reflection of the emotion of compassion on the i

Keywords