MEDYADAKİ MÜLKİYET İLİŞKİLERİNİN YERELDEKİ DÖNÜŞÜMÜ: HABER MEDYA GRUBU ÖRNEĞİ
LOCAL TRANSFORMATION OF PROPERTY RELATIONS IN MEDIA: CASE OF HABER MEDIA GROUP

Author : Beste Nigar Erdem
Number of pages : 337-362

Abstract

1980’ler, basının medyaya dönüştüğü ve yatay, dikey, çapraz tekelleşmelerle mülkiyet yapısının değiştiği yılları temsil etmektedir. Küresel ölçekte gözlemlenen bu dönüşüm, neoliberal ekonomi politikaların hayata geçirildiği Türkiye’de de yansıma bulmuştur. Bunun sonucunda, 1980’lere kadar mesleği gazetecilik olan patronlar tarafından kontrol edilen basın sektörü, 1980’lerden itibaren mesleği gazetecilik olmayan medya dışındaki sermaye gruplarının egemen olduğu yeni bir sahiplik yapısına doğru bir dönüşüm sürecine girmiştir. Gazete sahipleri, bir yandan gazetelerin üretim ve dağıtım ayağını kontrolleri altına almaya, diğer yandan da radyo, dergi, televizyon, internet gibi mecralara yönelmeye başlamışlardır. Öte yandan deregülasyon ve özelleştirme politikalarıyla medya dışındaki sermaye grupları için bir yatırım alanına dönüşen medya, kâr maksimizasyonunu ön planda tutan ticari bir yapı içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu gelişmeler, basının ekonomik ve politik düzlemle bütünleşmesini, dolayısıyla geleneksel işlevlerinin sorgulanmasını da gündeme getirmiştir. Medyadaki bu yapısal dönüşüm, yaygın medya kuruluşlarında olduğu kadar, yerel ve bölgesel medya kuruluşlarında da karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın, akademik çalışmalarda, genellikle, yerel kamuoyunun oluşumuna veya yerel demokrasi sürecinin gelişimine yaptığı katkı üzerinden ele alınan yerel ve bölgesel medya, mülkiyet ilişkilerinden bağımsız değerlendirilmektedir. Samsun’daki Haber Medya Grubu, medyadaki mülkiyet ilişkilerinin yereldeki dönüşümünü temsil eden önemli bir örnek niteliğindedir. Bu çalışmada, eleştirel ekonomi politik yaklaşım bağlamında, Haber Medya Grubu, derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak incelenmiştir.

Keywords

Ekonomi Politik, Yerel/Bölgesel Medya, Medyanın Mülkiyet Yapısı, Medya Sahipliği

Read: 874

Download: 256