1923’TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİNE MİLLİ EĞİTİM, SAĞLIK VE ADALET BAKANLARININ MESLEKİ FORMASYONLARI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2017- 59
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 511-531
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak devletin vatandaşlarına sunduğu en önemli hizmetlerden biri eğitimdir. Eğitim, toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünün yetiştirilmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bir ülkenin kalkınması ve geleceği için, eğitime verilen önem ve eğitime yapılan yatırım büyük bir önem taşımaktadır. Günümüzde ve gelecekte, teknoloji ve bilim alanında gelişmiş bir ülke olmanın yolu, eğitime yatırım yapmaktan geçmektedir. Türkiye’de, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından bu alanda gerçekleştirilen inkılaplar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında bile eğitimin ülke kalkınmasındaki önemi hususunda bir farkındalığın olduğunu göstermektedir. Türkiye’de eğitim-öğretim hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülmektedir. Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılından günümüze toplam 74 Milli Eğitim Bakanı (bazı bakanlar birden fazla olarak bu göreve gelmişlerdir.) görev yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı görevini icra eden bakanların sadece 2 tanesi öğretmen yetiştiren bir yükseköğrenim kurumundan mezun olmuştur. Makalede karşılaştırmaya esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı görevine gelmiş olan bakanların mesleki formasyonları da değerlendirilmiştir. Adalet Bakanlığı görevine gelenlerin yaklaşık %87’si hukuk eğitimi veren bir yükseköğrenim kurumundan mezunken, benzer şekilde Sağlık Bakanlığı görevine gelen bakanların ise %79’u sağlık alanında eğitim veren bir yükseköğrenim kurumundan mezundur. Bu noktadan hareketle, “2016 yılı itibariyle toplam kamu personelinin %35,83’ünün çalıştığı ve 16.379.852 öğrencinin eğitim hizmetlerinden yararlandığı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetiminde eğitim-öğretimin uygulayıcısı olan öğretmenler ne ölçüde yer almaktadır?” sorusu bu makalenin hareket noktasını oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

As a consequence of having social state understanding, one of the most crucial servicing provided by governments to their citizens is education. Education has a critical part in terms of raising human capital that society needs. Thus putting emphasis on education and investings in education have crucial importance for country’s development and country’s future. At the present day and in the future, the methode to become developed country in terms of science and technology realms is to invest in education. Revolutions in this realm that actualised right after winning the Turkish War of Indepence, has demonstrated that there is a awareness about education’s importance on development of the country even in the first years of Republic of Turkey. Educational servicings in Turkey are conducted by National Ecucation Ministery (Milli Eiğitim Bakanlığı, i.e. MEB). From 1923 the year The Republic of Turkey is declared to present, 74 Minister of National Education have carried out a duty (Actually some ministers were taken as a minister over again. Therefore in this study, figures of ministers are accepted as 62). Only two ministers who conducted Ministry of National Education are graduated from higher education board that training teacher. With the intent of comparison in article professional formations of ministers who take up positions of Ministery of Health and Ministery of Justice, have been considered, too. Approximately 87% of ministers who take up positions of Ministery of Justice are graduated from a higher education boards that provide legal education, in a smilar vein 80% of ministers who take up positions of Ministery of Health are graduated from higher education board that provides legal education. From this point of view, the question that “by year of 2016, What do the extent of teachers who are practitioners for educational servicings in Management of National Education which employs 35.83% of total public officers and the number of 16.379.852 students utilise their educational servicings?” is starting point for this Article.

Keywords