TRANSFER HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMINDA ADALETİ SAĞLAMADAKİ ROLÜ
THE ROLE OF TRANSFER EXPENDITURE IN PROVIDING INCOME DISTRIBUTION

Author : Mehmet Sadık AYDIN -- Hakan KAYA - Onur SEZER
Number of pages : 475-487

Abstract

Gelir dağılımında adaletin sağlanması devletin bilinen en temel görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İktisadi düşünce tarihinde en temel inceleme konularından birini gelir dağılımında adaleti sağlamak oluşturmaktadır. Devlet fonksiyonları hakkındaki tartışmalı literatür gelir dağılımında da kendisini hissettirmektedir. Devlet bazen gelir politikaları ile bazen de harcama politikaları aracılığıyla gelir dağılımında adaleti sağlamaya çalışır. Gelir politikası araçları genellikle vergilerden oluşmaktadır. Artan oranlı vergileme, ayırma ilkesi ve en az geçim indirimi bu araçlar arasındadır. Devlet farklı harcama türleriyle de ekonomideki gelir dağılımı göstergelerine etki etmektedir. Ayrıca devletin yaptığı tüm harcamaların da gelir dağılımında adaleti sağlamaya hizmet ettiği söylenemez. Aksine bazı harcamaların gelir dağılımında adaletsizliğe yol açtığı da bilinmektedir. Gelir dağılımının harcamalar ile ilgili bölümü daha çok transfer harcamaları aracılığı ile gerçekleşir. Sosyal transferler gelir dağılımını daha adil hale getirirken, mali transferlerden olan faiz ödemeleri ise geri dağılımında adaletsizliğe neden olur. Bu çalışmada Türkiye’de 2006 yılından sonra bütçede yeni bir sisteme dönüşmesinin ardından gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik harcama politikaları analiz edilecektir. Mali ve sosyal transferler dışında transferler de bulunmasına rağmen asıl transferler faiz ödemeleri ve sosyal güvenlik ödemeleri şeklinde gerçekleştiğinden çalışmada sadece bu iki konuya değinilecektir. Çalışma sonucunda Anayasa’da belirtilen sosyal devletin gereklerinin yerine getirilip getirilmediği ve getirilmesi için yapılması gereken çözüm önerileri hakkında politika önerilerine yer verilecektir.

Keywords

Gelir Dağılımı, Kamu Harcamaları, Transfer Harcamaları, Mali Transferler, Sosyal Transferler

Read: 898

Download: 262