SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE BAŞ ETME STİLLERİNİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ
THE EFFECT OF SELF-ESTEEM AND COPING STYLES ON SOCIAL ANXIETY LEVELS OF SOCIAL WORK STUDENTS’

Author : Gülay GÜNAY -- Oğuzhan ZENGİN - Ali Fuat ERSOY
Number of pages : 255-268

Abstract

Sosyal hizmet insani etkileşimin oldukça yoğun olduğu bir meslektir. İnsan etkileşimine oldukça zarar veren ve sosyal fobi olarak da bilinen sosyal kaygı bozukluğu sosyal hizmet öğrencilerinin gerek eğitim yaşamları gerekse gelecekteki mesleki yaşamları için onları engelleyici niteliğe sahip ve başedilmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada sosyal hizmet öğrencilerinin benlik saygısı ve başetme stillerinin sosyal kaygı düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Hazırlanan online anket form sosyal hizmet öğrencilerinin yoğun olduğu sosyal platformlarda paylaşılmıştır. Sosyal platformda paylaşılan anket formunu toplam 334 sosyal hizmet bölümü öğrencisi gönüllü olarak doldurmuştur. Çalışmada demografik bilgi formu, Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ), Copersmith Özsaygı Envanteri ve Başa Çıkma Stilleri Ölçeği-Kısa Formu (BÇSÖ-KF) veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyal kaygı ve kaçınma düzeyleri üzerinde değişkenlerin etkisini belirlemek amacıyla istatistiksel analizlerden t-testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre demografik değişkenlerden cinsiyet ile öğrencilerin hem sosyal kaygı hem de sosyal kaçınma düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olduğu, yerleşim yeri ile sadece öğrencilerin sosyal kaçınma düzeyleri arasındaki ilişkinin önemli olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda tek yönlü varyans analizi sonuçları öğrencilerin ekonomik durum algısı ile sosyal kaygı ve sosyal kaçınma arasında önemli bir farklılık olduğunu göstermektedir. Ancak üniversitede geçirilen süre ile sosyal kaygı ve sosyal kaçınma arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Öğrencilerin sosyal kaygı ve sosyal kaçınma puanları üzerinde bağımsız değişkenlerin yordama düzeylerine ayrı ayrı bakılmıştır. Başetme stilleri faktörlerinden davranışsal boşverme, kendini suçlama ve mizah ile birlikte benlik saygısı öğrencilerin sosyal kaygı düzeyinin önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde başetme stillerinden davranışsal boşverme, kendini suçlama ve mizah alt ölçeklerine ek olarak inkâr faktörü ve benlik saygısının öğrencilerin sosyal kaçınma düzeylerinin önemli bir belirleyicisi olduğu bulunmuştur.

Keywords

Sosyal Hizmet Eğitimi, Sosyal Kaygı, Sosyal Kaçınma, Benlik Saygısı, Baş etme

Read: 1,367

Download: 534