TİNSELLİK VE DİNDARLIK İLE TÜKETİCİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: KIRIKKALE İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ALAN ARAŞTIRMASI
AN INVESTIGATION ON RELATIONSHIPS AMONG SPIRITUALITY, RELIGIOSITY AND CONSUMER ATTITUDE AND BEHAVIORS: A FIELD STUDY IN KIRIKKALE

Author : Ertuğrul KARAKAYA
Number of pages : 333-350

Abstract

Tüketimin ve tüketici davranışlarının bireyin sahip olduğu din ve inanç sistemlerinden etkilendiği kabul görmektedir. Bu noktada bireyin yaşamın anlamını bulma ve aşkın güçle etkileşimleri doğrultusundaki çaba ve deneyimleri olarak ifade edilen tinsellik olgusunun da tüketimle ilgili olması beklenebilir. Bu çalışmada tinsellik ve dindarlığın tüketici tutum ve davranışları ile ilişkilerinin incelemesi amaçlamaktadır. Pazarlama literatüründe dindarlığın tüketiciye etkileri yaygınlıkla incelenmesine karşın, tinsellik veya maneviyatın tüketim üzerindeki rolü görece yeni ilgi çekmeye başlayan bir konudur. Araştırma, tinsellik ve dindarlığı birlikte inceleyen çalışmaların bulunmaması bakımından önemlidir. Çalışma kapsamında öncelikle tinsellik, dindarlık ve bunların tüketimle ilişkileri teorik düzeyde incelenmektedir. Ardından belirlenen ölçekler aracılığıyla Kırıkkale ilinde bulunan tüketicilerden anket yöntemiyle birincil veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerle istatistiksel analizler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Neticede tinselliğin belirlenen tüketici tutum ve davranışları ile ilişkileri dindarlıkla karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve tinselliğin tüketici tutum ve davranışlarında rolü olan bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu noktada tinselliğin özellikle borca yönelik olumlu tutum ve kıskanma ile olumsuz ilişkili olduğu ve sürdürülebilir satın alma, sürdürülebilir ürün kullanımı ve fiyat duyarlılığı ile olumlu ilişki içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Dindarlığın da benzer şekilde sürdürülebilir satın alma ve hazcı tüketim ile olumlu ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca dindarlığın ekonomik adaletsizlik algısı ve kıskanma ile ters yönlü ilişkili olduğu görülmektedir. Bunların yanında demografik değişkenlere bağlı olarak araştırma değişkenlerindeki farklılıklar da incelenmektedir.

Keywords

Tinsellik, Dindarlık, Tüketici, Tüketim, Tinsellik ve Tüketici

Read: 754

Download: 247