POZİTİF BİR KARAKTER GÜCÜ OLARAK ŞÜKÜR: MENTAL İYİ OLUŞ VE BAZI DEMEOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Number of pages: 13-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı şükür ile mental iyi oluş bazı demografik değişkenler (cinsiyet, sosyo ekonomik düzey, akademik başarı, algılanan dindarlık düzeyi) arasındaki ilişkiler ortaya koymaktır. Araştırma verileri üniversite öğrencilerinden çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. 694 kişi araştırmaya katılım göstermiştir. Katılımcıların 490 (%70,6)’ı kadın, 204 (29,4)’ü erkektir ve yaş ortalaması 21.40’dır. Katılımcıların şükür düzeylerinin ölçebilmek için “Şükür Ölçeği” ve mental iyi oluş düzeylerini ölçebilmek için “Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Şükür ile mental iyi oluş puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup olmadığını anlamak için Kruskal-Wallis Testi uygulanmıştır. Hangi gruplar arasında farklılığın olduğunu tespit edebilmek adına Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre şükür düzeyi yüksek olan grubun mental iyi oluş düzeyinin, şükür düzeyi orta ve düşük olan gruptan yüksek olduğu, aynı zamanda şükür düzeyi orta derecede olan grubun mental iyi oluş düzeyinin şükür düzeyi düşük olan gruptan yüksek olduğu bulunmuştur. Bir diğer araştırma bulgusu şükür düzeyinin, algılanan dindarlık düzeyine göre farklılaştığı yönündedir. Buna göre algılanan dindarlık düzeyinin artmasıyla birlikte şükür düzeyinin de arttığı gözlenmiştir. Bunun yanında akademik başarı düzeyi farklı olan grupların şükür düzeyinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre yüksek akademik başarıya sahip bireylerin şükür düzeyleri, düşük akademik başarıya sahip bireylerden daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, şükür düzeyinin cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Elde edilen bulgular alan yazını ışığında tartışılmıştır

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between gratitude and mental well-being, and some demographic variables (gender, socio-economic level, grade point average, perceived religiosity level). Research data were collected from 694 university students through online questionnaires in the survey. 490 of these participants (70.6%) were female and 204 (29.4%) were male and the average age was 21.40. The Gratitude Scale was used to measure gratitude and the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale was used to measure mental well-being. Kruskal-Wallis Test was used to determine whether there was a statistically significant difference between the scores. The Mann Whitney U Test was used to determine which groups differed. According to the results of the analysis, it was found that the mental well-being level of the group with a high level of gratitude was higher than the middle and low level of gratitude and at the same time the mental well-being level of the group with a mean level of gratitude was higher than the group with low. Another research finding is that the level of gratitude differs according to perceived level of religiousness. It is found that as the perceived level of religiousness increases and the level of gratitude also increases. Besides, it was determined that the level of gratitude of the groups with different grade point averages differed. According to this, the level of gratitude of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics