POZİTİF BİR KARAKTER GÜCÜ OLARAK ŞÜKÜR: MENTAL İYİ OLUŞ VE BAZI DEMEOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
GRATITUDE AS POSITIVE CHARACTER STRENGTH: THE INVESTIGATION OF IT’S RELATIONSHIP WITH MENTAL WELL-BEING AND SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES

Author : Tuğba SARI -- Musa YILDIRIM
Number of pages : 13-32

Abstract

Bu araştırmanın amacı şükür ile mental iyi oluş bazı demografik değişkenler (cinsiyet, sosyo ekonomik düzey, akademik başarı, algılanan dindarlık düzeyi) arasındaki ilişkiler ortaya koymaktır. Araştırma verileri üniversite öğrencilerinden çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. 694 kişi araştırmaya katılım göstermiştir. Katılımcıların 490 (%70,6)’ı kadın, 204 (29,4)’ü erkektir ve yaş ortalaması 21.40’dır. Katılımcıların şükür düzeylerinin ölçebilmek için “Şükür Ölçeği” ve mental iyi oluş düzeylerini ölçebilmek için “Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Şükür ile mental iyi oluş puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup olmadığını anlamak için Kruskal-Wallis Testi uygulanmıştır. Hangi gruplar arasında farklılığın olduğunu tespit edebilmek adına Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre şükür düzeyi yüksek olan grubun mental iyi oluş düzeyinin, şükür düzeyi orta ve düşük olan gruptan yüksek olduğu, aynı zamanda şükür düzeyi orta derecede olan grubun mental iyi oluş düzeyinin şükür düzeyi düşük olan gruptan yüksek olduğu bulunmuştur. Bir diğer araştırma bulgusu şükür düzeyinin, algılanan dindarlık düzeyine göre farklılaştığı yönündedir. Buna göre algılanan dindarlık düzeyinin artmasıyla birlikte şükür düzeyinin de arttığı gözlenmiştir. Bunun yanında akademik başarı düzeyi farklı olan grupların şükür düzeyinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre yüksek akademik başarıya sahip bireylerin şükür düzeyleri, düşük akademik başarıya sahip bireylerden daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, şükür düzeyinin cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Elde edilen bulgular alan yazını ışığında tartışılmıştır

Keywords

Şükür, Mental İyi Oluş, Üniversite Öğrencileri, Akademik Başarı, Algılanan Dindarlık Düzeyi

Read: 1,309

Download: 444