TİCARİ BANKALARDA KARLILIĞIN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ: YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Finans
Number of pages: 379-398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ticari bankalarda karlılığa etki eden içsel faktörlerin yerli ve yabancı sermayeli bankalar için karşılaştırmalı olarak tespit edilmesidir. Bu amaca odaklanan çalışmada 12 yerli ve 17 yabancı sermayeli ticari bankanın 2006 ile 2015 yılları arasındaki verileri kullanılarak panel veri analizi uygulanmıştır. Çalışmada karlılığı ifade etmek üzere aktif karlılığı, özkaynak karlılığı ve net faiz marjı bağımlı değişkenler olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak on içsel faktörün belirlendiği çalışma sonucunda yerli ve yabancı sermayeli ticari bankalarda karlılığa etki eden içsel faktörlerin benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da tespit edilmiştir. Yerli sermayeli bankalarda aktif karlılığını aktif büyüklüğü, özkaynakların toplam aktiflere oranı, özel karşılıkların toplam kredilere oranı ve faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı pozitif yönde etkilerken faiz dışı giderlerin toplam aktiflere oranı negatif yönde etkilemektedir. Yabancı sermayeli bankalarda ise aktif karlılığını özkaynakların toplam aktiflere oranı ve faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı pozitif yönde etkilemektedir. Aktif büyüklüğü ve özkaynakların aktif toplama oranı yerli ve yabancı sermayeli bankalar için özkaynak karlılığını da pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı yerli sermayeli bankalarda ve likit varlıkların toplam aktiflere oranı yabancı sermayeli bankalarda özkaynak karlılığını pozitif yönde etkileyen diğer faktörlerdir. Son olarak özkaynakların aktif toplama oranı ve özel karşılıkların toplam kredilere oranı yerli ve yabancı sermayeli bankalar için net faiz marjı üzerinde pozitif etkiye sahip olan faktörlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine internal factors affecting profitability in commercial banks comparatively for domestic and foreign banks. In this study, panel data analysis was performed by using the data between 2006 and 2015 of 12 domestic and 17 foreign capital commercial banks. In order to express profitability in the study, return on assets, return on equity and net interest margin are used as dependent variables. As a result of the study, in which ten internal factors were determined as independent variables, both differences and similarities of internal factors affecting profitability in domestic and foreign commercial banks are established. Asset size, equity to total assets, loan loss provisions to total loans and non-interest incomes to total assets affect return on assets positively in domestic banks while non-interest expenditures to total assets affects negatively. In foreign banks, equity to total assets and non-interest income to total assets affect return on assets positively. The asset size and equity to total assets also affect the return on equity for domestic and foreign banks positively. Moreover, for domestic banks non-interest income to total assets domestic banks and for foreign banks liquid assets to total assets are the other factors affecting the return on equity in the positive direction. Finally, equity to total assets and loan loss provisions to total loans are the factors that have a positive effect on the net interest margin for the domestic and foreign banks.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics