DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ REHBERLİK ANLAYIŞLARI
PERCEPTIONS OF RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS COURSE TEACHER CANDIDATES ON GUIDANCE

Author : İsmail ARICI
Number of pages : 227-240

Abstract

Rehberlik anlayışı, en genel anlamda rehberliğin ilkelerini ve bu ilkelerle ilgili temel kavramları anlama olarak ifade edilebilir. Rehberlikle ilgili tüm çalışanların dolayısıyla öğretmenlerin olumlu ve yüksek düzeyde bir rehberlik anlayışına sahip olmaları, rehberlik alanındaki başarıyı ve rehberliğin amaçlarına ulaşmayı artıran bir etmendir ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşması için tüm paydaşlarla beraber öğretmenlerin de rehberlik anlayışına sahip olmaları beklenmektedir. İlahiyat Fakülteleri, temel olarak örgün din eğitimi ve öğretimi ile yaygın din hizmetleri alanlarına nitelikli insan gücü yetiştirmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (DKAB), seçmeli din dersleri ve İmam Hatip Liseleri meslek derslerini yürüten öğretmenlerin yetiştiği İlahiyat Fakültelerinde de rehberlikle ilişkili dersler bulunmaktadır. Bu çerçevede, yapacakları görevlerde rehberlik anlayışına sahip olmaları beklenen öğretmen adaylarının rehberlik anlayışlarının hangi düzeyde olduğu incelenmeye değer bir konudur. İşte bu araştırma; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (DKAB) öğretmen adaylarının rehberlik anlayışlarını belirlemek amacıyla, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören 300 son sınıf öğrencisinden oluşan çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiş, nicel desen üzerine kurgulanmış, nedensel karşılaştırma modeline uygun bir çalışmadır. Araştırmada, Rehberlik Anlayışı Envanteri ve katılımcıların kişisel özellikleri ile ilgili çeşitli bağımsız değişkenlerin yer aldığı anket formu yoluyla veriler toplanmış ve bu veriler SPSS paket programında istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının rehberlik anlayışı düzeyleri yüksektir ve bu rehberlik anlayışı düzeyleri cinsiyetlerine, bölümlerine ve rehberlik anlayışlarının gelişmesinde en etkili gördükleri derse göre anlamlı bir şeklide farklılaşmaktadır.

Keywords

İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Adayı, Din Hizmetleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Rehberlik Anlayışı

Read: 1,231

Download: 393