OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF GRADUATE THESIS IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION

Author : Gül ŞAHİN -- Murat BARTAN
Number of pages : 69-84

Abstract

Bilginin hızla arttığı bir ortamda bilginin üretilmesi ve tüketilmesi önemlidir. Bilginin üretilmesi, öğretilmesi ve yayılmasında en büyük görevin eğitim sistemine düştüğü belirtilmektedir. Eğitim sistemi içerisindeki kurumlardan birisi de yükseköğretimi gerçekleştiren üniversitelerdir. Üniversiteler bilimsel çalışmaların yapılmasında ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bireyler üniversitelerde gerçekleştirilen lisansüstü eğitim sayesinde bilimsel olarak kendilerini geliştirme imkânı bulabilmektedirler. Eğer ülkeler kalkınmayı ve tüm alanlarda gelişmeyi hedefliyorsa bilimi ve eğitimi bütün kurum ve kuruluşlar tam olarak kullanmak zorundadır. Dolayısıyla bilim ve eğitimin kaynaştırılması bakımından lisansüstü eğitim bu noktada oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu çalışmada içerik analizi yöntemlerinden betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Bu bağlamda 2011-2017 yılları arasında incelenen tezlerin 108’i yüksek lisans, 22’si doktora olmak üzere 130 lisansüstü tez incelenmiştir. İnceleme sonucunda 2012 ve 2015 yıllarında yüksek lisans, 2013 yılında ise doktora çalışmasının daha yoğun olduğu görülmüştür. Lisansüstü çalışmaların daha çok Hacettepe ve Gazi Üniversitesinde yapıldığı tespit edilmiştir. Araştırma türleri açısından nicel araştırmanın daha çok kullanıldığı görülmüştür. Veri toplama aracı olarak da en çok ölçek kullanılmıştır. Ayrıca istatistik yöntemlerden en çok tercih edilen t-testi ve ANOVA testi olduğu tespit edilmiştir. Yapılan lisans üstü çalışmalarda daha çok uygulama alanı olarak Ankara ilinin tercih edildiği görülmüştür.

Keywords

Okul Öncesi Eğitim, Lisansüstü Tez, Betimsel İçerik Analizi

Read: 1,287

Download: 483