ÖĞRETMEN ADAYLARININ “SİVİLLEŞME” ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE PERCEPTIONS OF "CIVILIANIZATION” IN TEACHER CANDIDATES

Author : Rüştü YEŞİL
Number of pages : 1-12

Abstract

Sivilleşme, modern dünyada en çok tartışılan konulardan biridir. Sivilleşme ya da sivil toplum kuruluşları çoğu zaman demokrasi ve demokratikleşme ile birlikte anılmaktadır. Birey ya da toplumda var olan sivilleşme algısı, bu tartışmaların kapsamını ve niteliğini etkilemektedir. Öğretmen adayları, geleceğin kültür aktarıcılarıdır. Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının sivilleşme algılarını ve eğitim fakültesindeki öğrenim hayatının başı ile sonu arasında bu algılarda bir farklılaşmanın oluşup oluşmadığını belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde yürütülen nicel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma evrenini, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem ise toplam 498 öğretmen adayıdır. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sivilleşme Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Kişisel bilgi formu 6 adet, ölçek ise 3 adet factor altında toplanan 34 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması araştırmacı tarafından yapılmıştır. Güvenirlik katsayısı Cronbach alpha, 0,922’dir. Veriler üzerinde; aritmetik ortalama, bağımsız örneklem t testi, Anova testi ve Scheffe testi uygulanmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının sivilleşme algılarında bazı olumsuzlukların bulunduğu belirlenmiştir. Erkek öğretmen adaylar kızlara göre daha olumsuz değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bazı bölüm öğrencilerinde sivilleşmeye ilişkin daha olumsuz yargılar bulunmaktadır. Diğer taraftan, eğitim fakültesinde geçen öğrenim süreci, sivilleşme algısını olumsuz yönde etkilemektedir. Sivil toplum kuruluşu ya da öğrenci kulübünde rol alan öğretmen adayları daha olumlu sivilleşme algısına sahiptirler. Bu sonuçlara göre, öğretmen adaylarındaki olumsuz sivilleşme algısını giderebilmek için eğitim programı ve uygulamalarda düzenlemelere gidilmelidir.

Keywords

Sivilleşme, Algı, Öğretmen Adayı, Eğitim Fakültesi

Read: 1,189

Download: 423