ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
AN EVALUATION OF TEACHING STAFF MOBILITY IN ERASMUS PROGRAMME AND SUGGESTIONS FOR THE PROBLEMS : IN THE CASES OF ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY AND ERZINCAN UNIVERSITY

Author : Adnan OFLAZ -- Emine ÇAVDAR
Number of pages : 61-76

Abstract

Erasmus Programı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu programda Avrupa Birliği’ne üye veya aday ülkelerin anlaşmalı kurumların birbiriyle ortak projeler üretebilmesi, kısa süreli öğrenci ve personel değişimleri yapabilmeleri amaçlanmaktadır. 2004 yılından itibaren Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz bu değişim programından yararlanmaktadır. Bu süreçte bazı problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu araştırmada, Erasmus programı kapsamında sık karşılaşılan sorunların belirlenmesi amaçlanmakta ve çözümü için öneriler sunulmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, 2015-2016 eğitim öğretim yılında iki devlet üniversitesinde (Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi) 30 öğretim elemanından sağlanmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış form ile toplanmıştır. Yapılan analizlerde; Öğretim elemanlarının bu programa katılma nedenlerinin “farklı bir üniversitenin eğitim sistemi hakkında bilgi edinme”, “mesleki açıdan gelişim”, “yurt dışı deneyimi kazanma” konularında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının beklentileri ise “Farklı bir ülkenin üniversitesini tanıma” ve “ziyaret edilen üniversitenin bilimsel anlamdaki düzeyinin iyi olması” konularında karşılandığı görülmektedir. “Farklı bir ülkede ders verme”, “üniversitedeki öğrenci ve öğretim elemanı profilinin tanınması”, “yabancı dil kullanımında gelişme ve özgüven artışı”, programın akademik personele sağladığı yararlar olarak belirlenmiştir. “Program süresinin kısa oluşu” en sık karşılaşılan sorun olarak görülmektedir. Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak öğretim elemanlarının tamamı “anlaşmalı ülke ve üniversite sayısının artırılmasının ve hibe miktarının yükseltilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca programdan daha önce yararlanan öğretim elemanlarını tecrübelerinin programdan yararlanacak öğretim elemanları ile paylaşılması, gidilecek üniversite hakkında pratik bilgi içeren bir kılavuz yayınlanması ve yurtdışı ile anlaşma sayısını artıran Erasmus bölüm koordinatörlerini motive etmek amacıyla ücret verilmesi önerilmektedir.

Keywords

Erasmus, Erasmus Öğretim Elemanı Hareketliliği, Değişim Programı, Hareketlilik, Yükseköğretim

Read: 1,401

Download: 506